Mindenes Gyűjtemény 5. (Komárom, 1791)

A históriáról

mert mi itt nem láttunk egyebet, hanem az ő gyermeki állapotában fetrengő Ter­mészetet , minden tudomány­os ki­palléro­zás nélkül való embereket, aratás nélkül­­való mezőségeket , birtokosok nélkül való kincseket, minden rend nélkül való Társa­­ságokat , erkölcs nélkül való Lakosokat, mólóktól meg­gyözettetett ’s törvény nél­kül igazgattatott ember hússal élőket, a­ kiket nem hogy a’ Keresztyének tökéllete­­sebbekké ’s jobbakká igyekeztek volna ten­ni, hanem százszorta nyomoru­ottabbakká ’s Szánakozásra méltóbbakká tették azokat. Néminémü gyalázatjoknak tartván azt , ha ezeknek a’ török fel - találtatott, de né­kik Semmit nem vétő nyomorilttaknak vé­rekbe mártják kardjaikat , a’ Szelindekeket tanították­­ meg azoknak Széllyel Szaggatások­ra. Szörnyű és síralmas látás ! mellyről ezerszer el-fordították volna Szemeinket, hanem ha a’ Perou’ és Petőfi’ aranyja a’ győzedelmeseknek ezen Szörnyűségeket el­fedezte volna a’ mi Szemeink előtt. Nap-keletnek , vagy Aljának Nap-ke­leti részének fel­találása , eggy világosságot gyújtott a’ Históriában. Ki hitte volna, ’s ki gondolta volna, hogy az Indulókon , Tatárokon, ’s Moskovitákon túl, vagyon még eggy hatalmas Ország , a’ mellyről a’ Világot meg­hódoló Róma Semmit Sem tudott ?

Next