Múltunk – politikatörténeti folyóirat 48. (Budapest, 2003)

3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Palasik Mária: A magyar nők a műszaki felsőoktatásban, a mérnöki pályán és a műszaki tudományokban a XX. században

Magyarországon kevésbé ismert a XX. századi szolártechnika egyik úttörőjének, Telkes Máriának az életútja, aki 1900-ban szüle­tett Budapesten.55 A budapesti Tudományegyetem fizika szakát vé­gezte, majd a híres Rybár István professzor tanszékén lett asszisz­tens. Nagybátyja, Ludvig Ernő segítségével, aki a clevelandi magyar konzul volt 1924-ben az USA-ba került, és elhelyezkedett a cleve­landi klinika biofizikai laboratóriumában, ahol az agyvelő infravörös sugárzásának mérése kapcsán folytatott kutatásai közben megalkot­ta az elektromos fényképezőgépet. A New York Times, a Cleveland Press és a Detroit Press 1934. évi számában összeállították Amerika legsikeresebb és legérdekesebb asszonyainak tizenegy nevet tartal­mazó listáját, amelyen ott szerepelt Telkes Mária is.56 1939-től a massachusettesi Technológia Intézet tanáraként a Nap energiájának hasznosításával foglalkozott, az ő tervei alapján építették fel Dover­ben az első napenergiával fűtött kísérleti házat. E kutatásai közben jutott el egy olyan napenergiával működő desztilláló berendezés meg­alkotásához, amellyel a tengervizet lehet ivóvízzé átalakítani. Az Ő tu­dományos felfedezéseként tartják nyilván a hideg tárolását is, amely új fejezetet nyitott az épületek klimatizálásában és a légkondicioná­ló-iparban. Élete végéig szellemileg aktív volt és alkotott. A 90 éves ko­rában 4 954 298/1990. USA szám alatt jegyzett szabadalma is a hi­degtárolás új lehetősége volt. A számos nemzetközi kitüntetéssel ren­delkező tudós, aki az egyetemi oktatás mellett nagy iparvállalatok ta­nácsadója is volt, 95 éves korában települt vissza hazájába, de szin­te már csak meghalni tért vissza. 1995-ben hunyt el Budapesten. Az 1918-ban született és 2000 nyarán elhunyt Déri Márta 57 majd fél évszázadon keresztül képviselte a női nemet a műszaki tudományok­ban. 1953-ban kandidátus, 1963-ban pedig a tudományok doktora lett. A Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett okleveles vegyész­ként 1939-ben. Rövid ideig egyetemi tanársegédként dolgozott, majd 1941-ben a Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparművek - Kőbányai Por­celángyár különleges kerámiai üzemének mérnöke, 1945 és 1950 kö­zött vezetője lett. 1950 és 1961 között a BME Elektrokémiai, majd Ké- 55 Telkes Mária munkásságáról lásd Pap János: A napenergia magyar tudósnője, a szolártechnika nagyja: Telkes Mária. In: Asszonysorsok a 20. században. 78-85. o. 56 Bár első amerikai kitüntetését nem tudományos tevékenységéért kapta, hanem életmentésért 1927-ben, mert az Erie-tó partján nyaralva egy égő házból kimentett egy gyermeket 57 Déri Márta és a további tudósok életrajzi adatai feltárásában Kozák Péter, a Révai Új Lexikona szerkesztője volt segítségemre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék