Pécsi Napló, 1893. szeptember (2. évfolyam, 201-227. szám)

1893-09-20 / 217. szám

II. évfolyam. legkényelmesebben elfogyasztották. Majd a vendéglős szoba ajtaját igyekeztek felfeszí­­teni, de ez nem sikerült nekik. Innen azután ellátogattak özv. B­­­u­m Sándorné siklósi országút 16 szám alatt levő udvarába, ahol az ólat törték fel és onnan 3 pár csirkét és 2 ludat vettek magukhoz. Blum Sándorné azonban a zajra figyelmessé lett és az ud­varra ment. Ebben a pillanatban az egyik gazember a tisztes matrónát arcra­ ütötte és fojtogatni kezdte. A segélykiáltásokra az épen arra czirkáló őrjárat is ott termett, mire a jó madarak a csirkék és libák hátrahagyá­sával megugrottak. Az őrjárat egy darabig üldözte a betörőket, míg végre a püspöki kert alatt elterülő réten nyomukat vesztet­ték. Minthogy azonban a rendőrőrjárat a jó madarakat mégis felismerte, így tehát alapos kilátás van arra, hogy még a mai nap fo­lyamán kézrekerülnek. — Képviselői beszámoló: S­z­i­l­y Pongrácz a hegyháti járás képviselője e hó 17-én tartotta B­a­k­a­t­o­n beszámolóját az ezen jegyzőséghez tartozó községekből egybe­sereglett nagyszámú választók előtt. A kép­viselő és az általában Szily család iránt ta­núsított szeretet tüntetésszerű megnyilatko­zása lélekemelő látványt nyújtott. A válasz­tók a beszámoló minden egyes passzusát diadallal fogadták . Szerencsétlen esés. H­e­g­y­e­s­i­­László szigetvári szolgabíró a napokban sétalovaglás közben olyan szerencsétlenül esett le lováról, hogy életveszélyes belső sé­rüléseket szenvedett. Az orvosok nem igen bíznak felgyógyulásában. — Jégcsapás. Hétfőn szept. 18-án délutáni 2 órakor villámlás és mennydörgés között nagy jégcsapás volt Görcsönyben. A plébánosnak, aki május 6—7-én szőlő­termését füstölés által megmentette a fagy­tól, szép reménynyel biztató termését a jég majdnem végkép tönkretette. Általában nagy a kár a tengeriben és a szőlőhegyekben. — A legszebb faju gyümölcs a földön hever. — A hajamat sajnálom. Szabó Julcsa D­u­d­e­k Györgynénél lakott az Ist­­ván-utcza 15. számu­ házban. Egy darabig csak szépen megférek egymás mellett, egy­szer azonban Szabó Julcsa elkezdi, hogy olyan szép sűrű haj nincsen több az egész világon. Dudek Györgyné ezért nagyon meg­­aprehendált, mert igaz ugyan, hogy túl van már a négy X-en, és hogy jelenleg hajszálai nagyon is gyéren mutatkoznak, mindazonál­tal nincs kizárva az a lehetőség, hogy egy­koron neki is volt olyan szép sűrű haja, .Szabó Julcsa ezt kétségbe vonta. Dudekné tanukra hivatkozott, de Szabó Julcsa nem engedett. A dolognak azután az lett a vége, hogy egy alkalommal a két némber összeve­szett és­­ hajbakaptak. Erősen belekapasz­kodott Szabó Julcsa hajába, viszont Szabó Julcsa egy erős rántással Dudek Györgyné hajszálait még jobban megritkította. Ezzel azonban még nem elégedett meg, hanem fel­fogott egy kezébe eső tejfeles köcsögöt és annak tartalmát Dudekné fejére borította. Ma volt ebben a furcsa perlekedési ügyben a tárgyalás a rendőrség előtt. Rónaky alkapitány, ez a derék jó bácsi békésen el­döntötte a dolgot, a­mennyiben sikerült Szabó Julcsát annyira kapac­itálnia, hogy a hónap elején abból a házból elköltözik. Dudek Györgyné megelégedett az ítélettel, a folyo­són még egyre csak azt hajtogatta : Csak a hajamat sajnálom ! Pécsi Napló 1893. szeptember hó 20. — Vármegyei közgyűlés lesz október hó 9-én délelőtt 10 órakor, melynek tárgysorozata a következő : 1. Ali­pán évnegyedes jelentése. 2. Dr. Leh Károly szolgabirónak állásá­ról való lemondása. 3. Kijelölő bizottság megalakítása. 4. Az üresedésbe jött szolgabirói állás­nak választás útján való betöltése. 5. A 3. pont alatt kitűzött választás folytán esetleg megüresedő állások betöltése. 6. Az üres désben levő pénztári tiszti állás választás utján való betöltése. 7. 8. Kereskedelemügyi minisztérium rendelete. 9. Belügyminisztérium körrendelete a szállókban és vendégfogadókban alkalmazott női személyzetet illetőleg. 10. A vármegye háztartásának 1894. évi költségelőirányzata. 11. Az ideiglenes dijnokok további al­kalmazása tárgyában. 12. A baranyavári és mohácsi járási főszolgabirak mellé ideiglenes dijnokok alkal­mazása iránt. 13. Sziebert Nándor biz. tag részéről a Kiskozár-Ráczpetre-Villányi útvonalnak a törvh. közutak hálózatába való felvétele iránt benyújtott indítvány tárgyában. 14. Emésztő gödör kitisztítási költsé­geknek fedezése iránt 15. Két uj állatorvosi állás rendszere­sítése. 16 A vármegye tulajdonát képező pécsváradi laktanyaépületek eladása. 17. Szieberth Nándor biz. tag indítványa amerikai szőlőtelepeknek községenként fel­állítása iránt. 18. Szieberth Nándor bizottsági tag in­dítványa a Pécsett érzett középiskolai hi­ánynak pótlása iránt. 19. Schwarcz Jakab állásáról lemondott szentlőrinczi j. állatorvos kérvénye, a m­. t. nyugdíjalapba befizetett járulékainak vissza­­adományozása iránt. 20. Duna-Szekcső községnek az alsó­magyar utcza kikövezését elrendelő határo­zata ellen bead­­t tölebbezés. 21. Görcsöny község és Egedy Sándor önhelyi bérlő között létrejött pótadóegyezség. 22. Kopács és 23. Liptód községnek a regalekötvény értékesítése tárgyában hozott határozata. 24. Milinovics Vazul illocskai g.­ker. és 25. Szekeres Ágoston udvardi r. kath. tanitó nyugdij iránti kérvénye. 26. Siklós nagyközségnek a községi orvos díjazása tárgyában átdolgozott szabály­rendelete. 27. Viszló községnek hegyierdőri sza­bályrendelete. 28. A kovácshidai körjegyzőséghez tartozó községek határozatai a körjegyzői irodaszolga bérének fölemelése tárgyában. 29. Szt.-István községnek a bábafizetés fölemelése tárgyában hozott határozata. 30 Dencsháza községnek 1892 évi­ 21. Harkány községnek 1889—1891. évi, a helyszínen fölülvizsgált számadásai. 32 A véméndi árvatárból eredőleg Weigert György után fölmerült 294 frt 28 kr. hiánynak födözése. 33­ Marócz , 34. Szentgyörgy­, 35. Vásáros Dombó­, 36. Nagy Hajmás községek által beszer­­zett tűzi fecskendőik vételára fejében kiállí­tott kötelezvények. 37. Monyoród község kölcsön felvét­­­tele. 38. Beremend község pótadó leírása tár­gyában hozott határozat. 39. Lothard község 1893- évi újonnan szerkesztett pótköltségvetési előirányzata. 40­ Német Ürögh község 1891. jan. 1. nov. hó 30 áig terjedő számvivőileg fölülvizs­gált birói számadása. 41 Hidasd község község pénztárában felmerült hiány leírása tárgyában hozott ha­tározat. 42. Pereked községnek az özv. Schraub Lajosné után öröklött vagyon kezelésérőli számadása. 43. A pécsi járásból: 56 község . 44. A mohácsi járásból: 23 község 1894- évi költség előirányzatai. 45 — 46 Több község felülvizsgált 1892. évi szegénypénztári számadásai. 47. A legtöbb adót fizetők 1894. évi névjegyzéke. 48 A megye bizottság kiegészítés­e 49 Szántónkerő­szék jegyzőkönyve. 50. Megyei tiszti főorvos jelentése Vaiszló községben letelepedett Lenhardt Má­ria szülésznői oklevelének kihirdetése tár­gyában. 51. Szabolcsvármegye közönségének meg­kereső levele a veszett ebtől megmart, vagy ennek alapos gyanúja alatt álló egyének kényszergyógyításának elrendelése végett a m. kir. belügy­minisztériumhoz intézett fölirá­­sának pártolása iránt. 52. Jegyzőkönyvet hitelesitő küldöttség megválasztása. A „Pécsi Napló“ eredeti táviratai. Wekerle Szombathelyen. Budapest, 1893. szeptember hó 19. (A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) Wekerle, Tisza gr., Hieronymi minisz­terek ma d. e. 11 órakor Szombat­helyre érkeztek. Az egész társaság a megyeházára ment, a­hol a­­ küldötté­­geket Wekerle fogadta. Válaszában kü­lönösen kiemelte a megyei tisztikar tevékenységét, melyre a reorganizá­­cziónál nagy szüksége lesz. A bemuta­tott küldöttégek tagjaival hosszasan beszélgetett, különösen a premontrei tanárok hazafiasságáról szólott elisme­rőleg. A társaság ebédre Széll Kál­mánhoz volt hivatalos — Rátótra. Rendjel­eső. Budapest, 1893. szeptember hó 19. A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) A konverzió műveleteinek sikeres ke­resztülvitele alkalmából Széll Kálmán a Lipót-rend nagykeresztjét, Hegedűs Sándor a középkeresztet, Darányi Ig­­nácz a titkos tanácsosi méltóságot. A polgári házasság. Budapest, 1893. szeptember hó 19. (A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) A „M. A.“ hire szerint a polgári há­zasságról szóló javaslatot a kabinet­irodából újból visszaküldték Szilágyi­nak, hogy némely §§-okat kijavítson. Fővárosi zsidók és a királyi szavak* Budapest, 1893. szeptember hó 19. (A „Pécsi Napló“ eredeti távirata.) A fővárosi zsidóság Mezei Mór képvi­selőnél kü­ldöttségileg tisztelgett, fel­kérve őt, hogy tudakozódjék, várjon mivel érdemelték meg a kemény ki­rályi dorgatóriumokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék