Pécsi Napló, 1929. november (38. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-05 / 252. szám

1929. november 6. PÉCSI NAPLÓ APOLLO Szerda, november 6. Utoljára! Szenzációs kettős műsor! Kétórás előadások! LAURA LA PLASTE a bűbájos művésznő csodás alakí­tásával . Házassági ötszög — filmdráma 9­ felvonásban. Főszerepben:­ LAURA LA PLASTE Hamis kártyások Kalandorregény 6 felvonásban. Előadások: 5, 7 és 9 órakor. A két utolsó előadás teljes zenekar­­kitérellel. Parkmozi szünet ! magasabb rendű keresztény ideált, vérben, jajban, erkölcsi fertőben f­ldoklik a világboldogító igék állatembere, a másik ponton az örök emberi ideá­lok, a vallásosság, a hazafiság tisztító tüzéből kel ki az új, hatalmas Olaszország. Amely már szintén a lejtő, a romlás szélén állott, de a szakadék szé­léről visszarántotta egy erős elhivatott kéz. Ennek a két ellentétes erőnek az első össze­ütközése már nálunk is lezajlott, még érezzük nyakunkon Lenin istentelen kezének véres hajto­gatását, még érezzük, hogyan rugdosták meg durva, sáros lábbal legszentebb nemzeti és vallá­sos ideáljainkat, még érezhetjük azt is, hogy mennyire összebújtunk, mennyire összeborultunk akkor összes keresztény magyarok, amikor mind­nyájunk feje felett ott villogott az állatember véres rohamkése! Milyen szent meggyőződéssel hirdettük akkor az összes konstuktív keresztény magyar erők összefogását ! De éreznünk, látnunk kell azt is, hogy milyen keveset tanultunk ezekből a döbbenetes időkből! Mintha sem kívülről, sem belülről semmiféle veszedelem nem fenyegetné a trianoni akolba szorított maroknyi magyar­ságot, a nyolc millió magyar újra kasztokra, fele­­kezetekre tagolódott, duhaj harci kiáltásokkal egymásnak esik, egymást tépi, egymást gyengíti és valamennyiünk közös sírját ássa, külső és b­első ellenségeink nagy gyönyörűségére. Odajutottunk már, hogy a konstuktív magyar elemek foly­tatnak egymás ellen ádáz, destruktív harcokat, s a lábuk alatt pedig szinte minden gát nélkül, gazdagon burjánzik fel a nemzet és keresztény­ellenes igazi destrukció ! A Szombathelyen és a Pesten eldobott követ felkapják és visszavágják Debrecenből és azóta olyan erővel röpköd ez a kő el és vissza, hogy való­sággal zúg tőle a szegény, elárvult nyolcmilliós trianoni magyar nemzet feje ! dekriminálják, felhánytorgatják a magyar múltat, szétparcelláz­zák a magyar nemzet történetét és mindegyik hirdeti a maga érdemeinek kizárólagosságát. Pe­dig a magyar múlt virágzó fája úgy szép, aho­gyan van ! Ha leszedjük róla a protestáns Bethlen Gábort, Bocskayt, Rákóczy Györgyöt, Kossuth Lajost, Tisza Istvánt, Kazinczyt, Kölcseyt, Pe­tőfit, Aranyt, Tompát, Jókait, ha lerázzuk róla a katholikus Zrínyieket, Rákóczy Ferencet, Szé­chenyit, Deákot, Kisfaludiakat, Vörösmarthy Mi­hályt, a legszebb díszeitől fosztjuk meg a ma­gyar múlt virágzó fáját. Mert akinek a hazaszeretete csak osztályokra, kasztokra, vagy felekezetekre terjed, annak a haza­szeretete csak üres fikció, csak üres szappanbuborék. Csak az szereti igazán a hazáját, aki osztálya vagy felekezete nemes értékeit az egész haza boldogitására használja s nemzeti szempontból mindenki csak annyit ér, amennyit ez az értéke jelent! A magyar nemzet kertjében sokféle virág nyílik. S a magyar felekezetek nem akkor tesz­nek szolgálatot Istennek és a hazának, ha kitépik vagy mérges nedvekkel öntözik egymás virág­ágyait, hanem akkor, ha mindegyik a maga virág­ját gondozza féltő szeretettel s a maga virágágyai­ból szedi ki a felburjánzó gyomokat, a maga virág­ágyából tartja távol a kártékony rovarokat és ha ezek a különböző virágok összeborulnak egy szép isteni és nemzeti keresztény harmóniába. Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Mi magyar luteránusok ma a reformáció em­lékünnepén a speyeri protestáló birodalmi gyűlés négyszáz éves évfordulóján büszkén, mint ahogy nagy püspök urunk, Kapi Béla, teljes elmélyedéssel és meggyőződéssel hiszünk a mi vallásunk igaz­ságában, de tudunk olyan magasságba is emel­kedni, ahonnan a többi felekezetek tanításában és munkálkodásában is meglátjuk a szépet, a magasztosát, a jót. Mert mi hiszünk az egy akol és egy nyáj szent ígéretében és a különböző keresz­tény felekezetekben csak a mindenható Isten kifürkészhetetlen akaratának különböző meg­nyilvánulását látjuk. Mi büszkén elmondhatjuk, hogy a mi nagy­jaink Kapi püspökkel az élükön, mint nemzeti próféták járják ezt a csonka hazát és minden sza­vuk, minden beszédjük remegés, aggodalom a nemzeti lélek egységéért, a magyar összetartás épségéért s amikor az egyházunkat ért sérelmeket tárják is a magyar közvélemény elé, azt nem a gyűlölökdés, hanem a szeretet és a hazafias aggo­dalom hangján teszik. És nem ütjük meg magunkat, amikor bele­kiáltjuk a szörnyű magyar hangzavarba, hogy aki ma felekezeti viszályokat szít a maradék ma­gyarság között, az közönséges országháborító, de gonosz lelkű keresztény is, mert az örök szere­tet, Krisztus nevében nem gyűlölheti magyar a magyart ! Mi magyar luteránusok bátran ki­­mondjuk azt, hogy nem tudunk elképzelni egy olyan gyarló ,alacsonyrendű Istent, aki abban lelné gyönyörűségét, hogy földredobott gyarló teremtményei az ő nevében gyűlöljék egymást. Mi magyar luteránusok ezen a nagy napon, ebben a nagy évben protestál­unk minden béke­bontás, minden magyar gyűlöl­ködés ellen, hir­detjük szent hittel, hirdetjük a nyolc millió magyar nemzet egyetemességét, hirdetjük azt, hogy a mi felfogásunk nem ütközhet össze az álta­lános nemzeti érdekkel, mert mi minden más­­vallású magyart is testvérünknek ismerünk az egy örök Istenben, Krisztusban és az örök nem­zeti gondolatban. « Mi magyar luteránusok, a legkisebb testvér, kezünket Károlyi Gáspár négyszáz éves bibliá­jára, a krisztusi szeretet könyvére téve, békére, de igazságos békére hívjuk fel nagyobb keresztény testvéreinket. Hagyjunk fel a gyűlölködéssel, a féltékeny­­kedéssel, az apró pozíció­harcokkal, hagyjunk fel az erőszakos lélekhalászással. A nagy hittéríté­­sek ideje lejárt t­­ömegeket sem onnan ide, sem itthon oda átmozgatni, már nem lehet. A keresztény felekezetek egymást elnyelni úgy sem tudják. Az a néhány száz megzavart, összetört lélek, akiket sikerült külső vagy belső kényszerrel egymástól elrabolni, nem éri meg azt az áldatlan, meddő harcot, aminek következtében óriási nemzeti értékek mehetnek veszendőbe. Tehát kéz kézbe téve, fordítsuk minden erőn­ket az istentagadó és hazafiatlan közös ellenség ellen, amelynek diadalra jutásával elpusztul Krisz­tusnak egész virágos magyar kertje. Mert ne feledjük, hogy a rejtelmes orosz puszták felől még bíborban pirossik az ég. Brüsszel­ben revolver dörrent s a pesti aszfalton időnként felzendül a vészes emlékű internacionalé és ne higyje egyik felekezet sem, hogy az ő virágágyait meg fogja kimérni a fenyegető vihar. 3. oldal. KUTNEWSKY Szűcs Szalón BUDAPEST S­zí­nes­­ * Szőrmeárus IV.,KRISTÓF TÉR 6 • Szenzációsak Legújabb modelljeinkről prospektust és árajánlatot szívesen küldünk. EGY HÓNAPRA. ELNAPOLTÁK A LENGYEL TÖRVÉNYHOZÁS MINDKÉT HÁZAT. Varsó, nov. 5. (Lengyel Távirati Iroda.) Szwitalski miniszterelnök ma délelőtt 11 órakor megjelent a parlament épületében Daszynski ka­marai elnöknél és átnyújtotta neki a köztársasági eln­ök dekrétumát, amelyben a parlament költ­ségvetési ülésszakát 30 napra felfüggeszti. A tör­vényhozás mindkét házának elnapolására vonat­kozó elnöki rendelet átvétele után a szenátus elnöke Szymanski az Ilustrowany Kurier Codzienni lap munkatársának a köztársaság elnökénél tett láto­gatása céljáról a következőket mondotta: Tegnap a köztársaság elnökéhez mentem. Kifejtettem előtte, hogy a képviselőház és szenátus ülését okvetlenül 30 napra el kell napolni, tekintettel arra, hogy a költségvetés tárgyalása komoly és nyugodt atmoszférát kíván meg, amire pedig most véleményem szerint nincs kilátás. Rövid táviratok Budapest, nov. 5. Párisi jelentése szerint Mar­­miet francia pilótahadnagy kis repülőgéppel fel­repült Európa legmagasabb hegycsúcsára, a Mont Blancra. Marmiet az első, aki a Mont Blanc csú­csán leszállt. Budapest, nov. 5. Szüllő Géza képviselő, a felvidéki magyar keresztényszocialista párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy az egyesült felvidéki magyar pártok bizakodással indulnak a munkába. Budapest, nov. 5. Sacco ismert koplalóművész London közelében 65 napi böjt után meghalt. A koplaló egy üveg koporsóba volt zárva és az or­vosok megállapítása szerint halálát nem éhség, hanem testi baj okozta. Budapest, nov. 5. Guatemalában a Santa Maria tűzhányó kitörése miatt 40 ember vesztette életét. Több száz család hajléktalanná vált. Az anyagi kárt félmillió dollárra becsülik. Budapest, nov. 5. A budapesti ítélőtábla élet­fogytiglani fegyházra ítélte Klányi István kertész­­legényt, aki a múlt évben megölte Pathó Mária cselédleányt. Budapest, nov. 5. Dobos István pilóta, a mű­egyetem sportrepülő egyesületének egyik gépével tegnap este Csepel felett motorhiba következté­ben kényszerleszállást végzett. A gép erősen meg­rongálódott, a pilótának nem történt semmi baja. APOLLÓBAN az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek

Next