Pécsi Napló, 1941. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-28 / 22. szám

1941. január 28. PÉCSI NAPLÓ N­11111­0 — IDŐJÓSLAT: Élénk északi, északkeleti szél, változó felhőzet, egyes helyeken havazás, további lehűlés. ÜGYELETES ÉJJELI GYÓGYSZERTÁRI SZOLGÁLAT: JANUÁR 27 -FEBRUÁR 3-IG. Fridrich Sándor „Petőfi“ gyógyszer­­tára, Rákóczi út 28. szám. Wéber „Arany Sas“ gyógyszertára, Király ucca 2. szám. Keresztény Béla „Őrangyal“ gyógy­szertára, Kossuth ucca 29. szám. Farsangi naptár (A farsangi naptárba való beiktatás díja egész idényre 10 pengő.) február 1: Emericana Bál a Pannonia szálló dísztermében. Február 1: Pécsi Vasutas Sport Club tánc­­mulatsága a Pécsi Kát. Körben. Február 1: A Jótékony Nőegylet bálja saját palotájában. Február 1: Tímárbál a Bőrgyárban, a bőrgyári fiatalság műsorral egybekötött díszterem-avató zártkörű bálja. Február 2: Húsipari munkások bálja a Kát. Legényegyletben. Február 8: Összmunkásság bálja a Jótékony Nőegyletben. Február 15: Álarcos bál a Kát. Legényegylet­ben. Február 22: Barania Corporatio Babosbálja a Pécsi Kát. Körben. Február 22: Pécsi Női és Fiú Felsőkereske­delmi Iskolát Végzettek Szövet­ségeinek táncestélye a Pannóniá­ban. Kezdete este 9 órakor. Február 23: A Szeráfi Kórus műsoros és tánc­cal egybekötött teadélutánja a Jó­tékony Nőegyletben. — PÉCS A RÁDIÓBAN. A Művészeti He­tek keretében a rádió ma közvetítette a Buda­pesti Filharmóniai Társaság nagysikerű hang­versenyét. Ennek szünetében Schaurek Ráfael dr. egyetemi tanár „Pécs a zene mérlegén“ cí­men rendkívül érdekes előadást tartott. Úgy erről az előadásról, mint a hangversenyt meg­előzően az Erzsébet egyetemről adott hely­színi közvetítésről helyszűke miatt csak lapunk legközelebbi számában adhatunk hírt. Meg kell azonban jelen alkalommal arról emlékez­nünk, hogy a rádió 10 órai kezdettel a Nádor­szállodából cigányzenét is közvetített. Banka Pista és cigányzenekara játszott és Báthori Jó­zsef, a széphangú baritonista énekelt. A mű­soron magyar dalok szerepeltek. — „Munkaidő, munkabér és fizetett sza­badság“ címmel tart előadást f. hó 30-án a Zrínyi u. 13. szám alatti Munkásotthonban dr. Balla Ignác ügyvéd. Az előadást a szak­­szervezetek oktatásügyi bizottsága rendezi, hogy az érdekelt munkavállalókkal utóbbi években törvényerőre emelkedett munkaviszo­nyokkal kapcsolatos rendeletek gyakorlati al­kalmazását megismertesse. Az előadásra ezút­tal is felhívják az alkalmazottak figyelmét.­­ Gyógyíthatatlan betegsége miatt fel­akasztotta magát. K­ramm­er Jakab 68 éves kárászköblényi gazda lakóházának pajtájában vasárnap délelőtt gyógyíthatatlan betegsége miatti elkeseredésében felakasztotta magát. Mire hozzátartozói rátaláltak, már halott volt. A kir. ügyészség — minthogy bűncselekmény lehetősége nem forog fenn — kiadta a teme­tési engedélyt. — A farsang legszebb báljának ígérkezik az „összmunkás Bál“, melyet február 8-án a Nőegyletben rendeznek meg. Ezen a bálon ad egymásnak találkozót Pécs iparos és munkás­­ifjúsága. A közel száztagú rendezőség és a ki­tűnő Royal-zenekar előre is biztosítja a bál si­kerét. A meghívókra igényt tartók jelentsék be címüket a bálirodában, Zrínyi ucca 13. sz. Telefon: 23-76. özv. Angster Oszkárné sz. Porpáczy Irma és gyermekei, Imre és Klára a maguk, valamint a nagy család nevében mélységes fájdalommal, de a Min­denható Isten kifürkészhetetlen akaratában megnyugodva jelentik, hogy a jó­ságos férj, édesapa, fiú, testvér és rokon Angster Oszkár orgonagyáros, szkv. százados, a katonai Signum Laudis és Károly csapatkereszt tulajdonosa, folyó hó 25-én, szombaton d. u. órakor Budapesten a harctéren szerzett betegségéből kifolyóan váratlanul elhunyt, Isten különös kegyelméből szent­ségekkel megerősítve, utolsó pillanatig munkás életének 65-ik, boldog házas­ságának 30-ik évében. Drága halottunkat folyó hó 29-én, szerdán délután 4 órakor a Szent Mihály templomban történő beszentelés után kísérjük a feltámadás reményé­ben pihenő helyére. Áldott lelkéért az engesztelő szentmise áldozatot folyó hó 29 én, szer­dán reggel 9 órakor mutatjuk be a belvárosi plébánia­templomban. Pécs, 1941. január 27. „Ki énbennem hiszen, ha szintén meghal is, élni fog.“ (Jan. XI. 25.) özv. Angster Józsefné sz. Rapp Terézia édesanyja, özv. Wagner Béláné sz. Angster Irma özv. Dr. Éry Mártonná sz. Angster Aranka Dr. Trinn Miklósné­­ sz. Angster Olga Angster Elza testvérei. özv. Porpáczy Kálmánná sz. Kapuy Franciska anyósa. özv. Angster Emilné sz. Böhm Józsa Dr. Trinn Miklós Porpáczy Antal Porpáczy Károly sógornői, sógorai. — Előadás a magyar zenéről. A Művészeti Hetek keretében vasárnap délelőtt 11 órai kez­dettel „Magyar zene“ címen dr. B­a­r­t­h­a Dé­nes nagyszabású előadást tartott, a Nemzeti Kaszinóban. Az előadást, mely a zenei neve­lést helyezte különös hangsúllyal előtérbe, nagy számú és előkelő közönség hallgatta végig. — Erdélyből menekült 32 éves szobafestő, aki családjával együtt a legnagyobb nélkülözé­sek között él, bármilyen munkát elvállalna. Szíves megkereséseket Zombor ucca 15. szám alá kér, Hetesi névre. — Pécsi Dalárda f. hó 28-án, kedden este 7 órakor a Beethoven Karfantáziából az utolsó vegyeskari összpróbát tartja Várhalmi Oszkár főkarnagy ezúton is kéri úgy a nőt, mint a férfi­kar tagjait, hogy ezen a próbán pontosan és teljes számban szíveskedjenek megjelenni. A legközelebbi próba f. hó 30-án, csütörtökön este 6 órakor már zenekarral lesz, amelyre feltétlen szükséges, hogy úgy a női-, mint a férfikar tagjai lelkiismeretes pontossággal és teljes számban megjelenjenek. Az elnökség is kéri a vegyeskar minden tagját, hogy mind a két próbán pontosan jelenjenek meg. " IN­HN­ "■..."■ ___"------------"gg»— Megalakult a Gabona- és Terménykereskedők Egyesülete A Magyar Vidéki Sajtótudósító budapesti jelentése szerint a gabona- és terménynagy­kereskedők érdekképviseleti szerveként meg­alakult a Gabona- és Terménynagykereskedők Egyesülete, mely céljául tűzte ki a nemzeti alapon álló gabona- és terménykereskedők ér­dekeinek képviseletét s ezeknek az érdekeltek­nek — mindenkor a köz egyetemes érdekei­nek figyelembevételével — megvédését és elő­mozdítását. Az Egyesület tagjai részben azok a gabona- és terménynagykereskedők, akik eddig semmi­féle egyesületnek tagjai nem voltak, részben pedig olyanok, akik más egyesületnek voltak tagjai, de szükségesnek látták, hogy a szakmai érdekeknek a közérdekkel összhangban való képviselete szempontjából egy új egyesület is alapíttassék, amelyben kizárólag szakmai elő­képzettséggel bíró nagykereskedők vesznek részt. Az alapításban résztvettek: Bischoff László tőzsdetanácsos, Alez Béla, a Bischoff és Alez cég társtulajdonosa, Gál Barnabás, a Barázda Kft. igazgatója, Kriegs-Au Gyula, Koós Elemér, Andrássi Bertalan, dr. Gunde László ország­­gyűlési képviselő, Czéh Andor, Duray Gyula, Fruges, Rt. Visky Balázs József, Délmagyar­országi gazdatárház Rt. Orosházi Kisbirtoko­sok Kereskedelmi Rt. Nyíregyházi Gabona­­kereskedelmi Rt., Bürger Zsolt, Miskolc. Úgy a budapesti, mint a vidéki komoly szakmai felkészültséggel bíró és kereskedelmi múltra visszatekintő cégek előreláthatólag igen nagy számban csatlakoznak majd. A szakma komoly elemei örömmel fogadták ezt az új alakulatot, miután az elmúlt ősz óta a gabona­szakmában — a textilszakmához hasonlóan – olyan anomáliák fordultak elő, hogy 100 pengő ellenében boldog-boldogtalan foglalkozhat ga­bonakereskedelemmel. 7. oldal. TŐZSDE Budapest, január 27. TERMÉNYTŐZSDE A terménytőzsdén a különféle termények pia­­cán 1 pengővel olcsóbbodott a kötés ára, ja­vult kissé a csillagfürt árfolyama. A forgalom csendes volt. Zürich, január 27. (Devizazárlat.) Páris 8.35, London 16.075, Newyork 431.—, Milánó 21.70, Madrid 40.—, Berlin 172.50, Athén 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest 2.15.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék