Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1908-04-30 / 18. szám

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 183 Szolgálati beosztás. A vármegye főis­pánja T­a­r­n­a­y Árpád szolgabirót szolgálattételre a kiskunfélegyházai járásba osztotta be, — a vármegye alispánja pedig Z­b­o­r­a­y Géza dr közig, gyakornokot a monori járásból a központba helyezte át, a most kinevezett Szilágyi Gábor közig. gyakornokot a központba és Gál Gyula drt. a monori járásba osztotta be. Szabadság. Krakker Kálmán dr. aljegyző f. évi május hó 3-tól négy heti szabadságot kapott. Uj honpolgárok. A vármegye alispánja előtt f. év április hó 15-étől a következők tettek honpolgári esküt: Petruszyn János váczi ille­tőségű m. kir. áll. fegyintézeti nyomdai művezető, özv. Dobrzevics­iczkóné szül. Weisz Katalin rá­kospalotai illetőségű és Ravelsbergi Strobl Rezső Ottó Vilmos csömöri illetőségű cs. és kir. őrnagy. Nagylelkű adomány. Özv. Gyulafalvi Bulyovszky Gyuláné szül. szilágysomlyói Szi­lágyi Lilla budapesti lakosnő, az ismert írónak özvegye, néhai férjének, Gyulafalvi Bulyovszky Gyulának, az 1848-iki márcziusi nagy csaták egyik kiváló ifjúsági vezérének, majd a szabadságharcz­­ban részt vett nemzetőrnek, később a „Nefelejts“ szerkesztőjének 1883. év április hó 1- én történt elhunyténak 25. éves évfordulója alkalmából „a­­haza — a szabadság és az irodalom körül szer­zett kiváló érdemeinek emlékére“ Rákoskeresz­túron, férjének szülőhelyén, a rákoskeresztúri ágostai hitvallású evangélikus egyház javára, rész­ben az idegen ajkú gyermekeknek a magyar nyelv­ben való előhaladására ösztöndíjas alapítvány­ként 10000 koronát, templom­építés czéljára 1000 koronát, négy szegény családnak legott kiosz­tandó 100 koronát, Rákoskeresztúr községnek pedig óvoda czéljára a Bulyovszki-téren levő 4000 korona értékű telket és 1000 koronát készpénzben adományozott s erről az adomány­levelet kiállítva, a tett adományokat készpénz­ben átadta. A nagylelkű adományozó úrnőnek ezen bőkezű s igazi hazafias érzésből és néhai férje iránti szeretetből fakadó adományáért úgy az egyházi, mint a politikai község elöljárósága a Bulyovszky Gyula emlékére folyó hó 17-én ren­dezett gyászis­eni tiszteleten, amelyen úgy a gyá­szoló özvegy, mint fia Bulyovszky Aladár minisz­teri osztálytanácsos, az egyház felügyelője is meg­jelent — meghatva mondott köszönetét. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és köröz­vények. 12202. kig. 1908. sz. Horváth Borbála körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnak és a községi elöljáróságoknak. Somogy­ vármegye alispánjának f. évi 7724. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm : Elhagyottá nyilvánított és jelenleg a pécsi m. kir. ál­lami gyermekmenhely gondozása alatt levő kiskorú Horváth József illetősége lenne megállapítandó, miután nevezett egyebet mint azt, hogy 11 év körüli korban van, s állítólag Karlová­­czon született Horváth Borbála anyától, előadni nem tud,­ kiléte nyomozandó. Különösen anyja Horváth Borbála tartózkodási helye puhatolandó, feltalálás esetén illetőségi viszonyaira néz­ve tüzetesen kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv 7721/908. számra hivatkozással, 50 napon belül közvetlenül Somogy vár­megye alispánjához küldendő. Nemleges értesítések mellőzendők. Budapest, 1908. április 24-én. Fazekas, alispán, 11808. kig. 1908. sz. Kiss Gáborné szül. Varga Er­zsébet körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Sopron vármegye árvaszékének alábbi szövegű átiratát tudomás és eredményei, nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. „Szíveskedjék Kiss Gáborné szül. Varga Erzsébetnek, ki állítólag Jászteleken lakott, jelenlegi lakhelyét a vármegye területén kinyomoztatni s közölni. Nevezett röjtöki illetőségű volt és Varga Mihály és Szigeti Ágnestől származott.“ Budapest, 1908. április 16-án. Fazekas, alispán, 12215. kig. 1908. sz. Unghvári Sándor ellopott kocsi­jának nyomozása. Valamennyi főszolgabíró, polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Nagykőrös város rendőrkapitányának alábbi szövegű át­iratát tudomás és eredményes nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. „Unghvári Sándor nagykőrösi lakos tanyájának udva­ráról f. hó 14-ére virradó éjjelen, egy könnyű két lovas kis kocsiját ismeretlen tettesek ellopták. A kocsi zöldre festett, 5 cm. széles tárfal vasalva, rúd nélküli, a hámfa kapocscsal jár, leszedett sárhányó nélkül, törött ferdéczé, a törés helyén pán­tokkal erősítve, első saraglya vaskapoc­csal, hátsó lánczczal felkötve, baloldala eltörve, két alsó kerékagya meghasadva. Egy kerék más kocsiból való. A megejtett nyomozás szerint a kocsit a kocsér­i határon fekvő tanya udvarból Kocsér községen át Ujkécske felé vitték. Felkéretnek a hatóságok, hogy területeiken az ellopott kocsit nyomoztatni s eredmény esetén a nagykőrösi rendőrka­pitányi hivatalt értesíteni szíveskedjenek.“ Budapesten, 1908. évi április hó 25-én. Fazekas, alispán, 11824. kig. 1908. sz. Ekstein Adolf (Ábrahám) körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak Bars vármegye alispánjának f. évi 2701. Sz. átiratát nyo­mozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak közvetlen értesítése végett közlöm. „Felkérem a társhatóságot, hogy az ismeretlen tartóz­­kodásu Szucsányban (Turócz vármegyében) Ekstein Márkus és Berger Mária szülőktől származott, 1850. évi április hó 29-én született Ekstein Adolf (Ábrahám) lakhelyét hivatalos lapja ut­ján nyomoztatni s feltalálás esetén nevezettet illetőségi viszo­nyaira, valamint arra nézve, hogy ő részletesen felsorolva, hol és mennyi ideig lakott, mi volt a foglalkozása, fizetett e vala­hol közvetlenül, vagy közvetve adót, továbbá arra nézve, hogy valamely község terheinek viseléséhez személyes szolgálatai útján hozzájárult-e, végre arra nézve, hogy ő, vagy valamely családtagja kapott-e valamely községtől illetőségi bizonyítványt s ha igen, mely községtől, mely évben s mily szám alatt, jegyzőkönyvileg kihallgatni s a felveendő jegyzőkönyvet ható­ságomhoz megküldeni szereskedjék.“ Budapest, 1908. évi április hó 16-án. Fazekas, alispán, 12264. kig. 1908. sz. Tesinczky József körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Nagykőrös város rendőrkapitányának a vármegye alis­pánjához alábbi szövegű átiratát tudomás és eredményes nyo­mozás esetén jelentéstétel végett közlöm. „Tesinczki József pozsonyi születésű, 12 éves, r. kath. vallásu, magyarul, tótul és németül beszélő, zömök testalkatú, kerek arczu, fehér arczszinü, szökés hajú, kék szemű, foglal­kozás nélküli egyén, akit Garaczi Antal nagykőrösi lakos a kecskeméti m. kir. állami gyermekmenhelyből nevelés és tartás­­ végett vett magához, tőle és pedig lakásáról folyó hó 13-án­­ nyomtalanul eltűnt. Felkérem a hatóságokat, hogy nevezettet hatóságaik területén nyomoztatni s feltalálása esetén a nagykőrösi rendőr­­i kapitánysághoz kisértetni szíveskedjenek. Budapest, 1908. évi április hó 25-én. Fazekas, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék