Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1935 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-10 / 2. szám

16 PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXIII.évf.,2.szám. Mint arcképes igazolványra nem jogosultak még akkor sem, ha kegyelemből nyugellátásban részesülnek is. A tényleges alkalmazottak és ezek családtagjai iga­zolványáról szóló kimutatásokat általában a szolgálati fő­nökség és a számvevőség is záradékolja, ellenben a nyug­díjasok kérvényeit csak az illetékes számvevőség záradé­kolja. Megjegyezzük, hogy mindazon tényleges alkalmazot­taknál, akik illetményeiket a m. kir., közp. illetményhivatal útján kapják, az igényjogosultság, családi pótlék, valamint a térítési összeg igazolását a központi illetményhivatal végzi, miért is ezeknél a közvetlen szolgálati főnökségnek külön záradékolása nem szükséges. Végül közöljük, hogy az­­­JSt. évre érvényesített köz­alkalmazotti arcképes igazolványok érvénytartama igaz­gatóságunk által 1935. évi február hó 28-ig meghosszabbít­­tatott. Budapest, 1935. évi január hó 2. Dr. Erdélyi, alispán, 1912—1934. kig. szám. A megyei városok 1934. évi záró­számadásának beterjesztése. Valamennyi megyei város polgármesterének­ A m. kir. belügyminiszer úr 26.554—933. tsz. rende­letének megfelelően (L.: V. H. L. 1933. évfolyam, 23. szám)­­a községi zárószámadások március hó 1-ig hoz­zám felterjesztendők. A városokra vonatkozólag a 42.200 —927. B. M. sz. körrendelet úgy intézkedik, hogy­­a zárószámadás idejekorán, de legkésőbb május hó 15-ig a közgyűlés által megvizsgálandó. A május 15. tehát a végső határidőt jelenti és nem zárja ki azt, hogy a­­számadások vizsgálata a közgyűlés által már április hó első napjaiban megejtessék. A számadások felülvizsgálatának a községi záró­számadások felülvizsgálatával egyöntetű megejtése ér­dekében felhívom Polgármester urat, gondoskodjék arról,­hogy a város zárszámadása már április hó első napjaiban letárgyaltassék a képviselőtestület által, a zárszámadás mellékletét, képező okmányokat pedig — függetlenül a zárószámadás tárgyalásától, — legkésőbb március hó 1-ig terjessze fel megvizsgálás végett, hogy a határozat jogerőre emelkedése után a számadás felül­­vizsgálata is rövidesen minden fennakadás nélkül meg­ejthető legyen. Budapest, 1935 január hó 9. Dr. Erdélyi, alispán. 65,634—1934. kig. szám. A. közlekedésrendészeti célt szolgáló helység-névjelzőtábláknak a községek ré­széről felállítása.­ Valamennyi járás főszolgabírójának, megyei város polgár- A. mesterének és községi elöljáróságnak. A 200.800—.1934. B. M. számú rendelet (B. K. 1934. évf. 752. lapon) rendszeresített és kizáróan közlekedésrendészeti cét­ szolgáló helység (község­, város)-n­évjelzőtáblákat — a rendelet utolsó be­kezdése értelmében — egyelőre csak az állami, tör­vényhatósági s a törvényhatóság kezelésében álló utakon kell felállítani. A sima s lehetőleg gyors közúti közlekedés elő­mozdítása érdekében azonban kívánatos lenne, ha ezeket a jelzőtáblákat azok a községek is mielőbb felállítanák, amelyeknek közforgalmú útjai nem tartoznak ugyan az említett úthálózatok egyikébe sem, de azokon nagyobb helyközi forgalom bonyoló­dik le. Ha tehát ezeknek a községeknek anyagi hely­zete megengedi, az idézett számú rendeletben meg­állapított helység (község)-névjelzőtáblák és osz­lopok beszerzéséről és felállításáról — a legmesz­­szebbmenő takarékosság szem előtt tartásával, — már most gondoskodjanak. Önként értetődik, hogy a helység­névjelzőtáb­­lák és az azok felállításához szükséges oszlopok be­szerzéséről a községek a kereskedelemügyi minisz­ter úr által 70.846—1934. K. M. szám alatt kiadott körrendeletében foglalt módon is gondoskodhatnak, vagyis amennyiben kérésüket eziránt előterjesztik, részükre és költségükre a m. kir. kereskedelemügyi mi­niszer úr által kiírandó versenytárgyaláson egységesen szereztetnek be a helység-névjelzőtáblák. Azok a községek tehát, amelyek a kereskedelem­ügyi miniszter úr idézett számú rendeletében említett akcióban részt kívánnak venni, ezt a járás főszolga­bírójának késedelem nélkül jelentsék be. A járási fő­szolgabírók ezekről a bejelentésekről készítsenek össze­foglaló kimutatást és azt határidőre terjesszék be hoz­zám. A kimutatásnak a község nevét, a táblák és oszlo­pok számát kell tar­talmaznia. Megyei városok polgármesterei nemleges jelentés beterjesztését mellőzték. Egyszersmind a m. kir. belügyminiszter úr 200.786 1934. számú körrendelet alapján felhívom figyelmüket, hogy a 200.800—1934. B. M. számú rendelet fenntartotta a 250.000—1929. B. M. számú rendelet (B. K. 1929. évf. 735. lapon) 41. §-ában meghatározott, a hely­ség, a járás és a vármegye nevét feltüntető első­sorban általános közigazgatási célt szolgáló hely­­ség-névjelzőtáblákat is. Egyes községekben felállí­tott ezeknek a jelzőtábláknak adatai — karbantar­tásuk hiánya miatt — egyáltalán nem, vagy nem jól olvashatók. A községek tehát a most említett táblák átfestéséről és karbantartásáról — házilag — mielőbb gondoskodjanak. Budapest, 1935 január hó 7. Dr. Erdélyi, alispán. 65.322—1934. kig. szám. Belügyi Közlöny 1935. évi előfizetése. Valamennyi megyei város polgármesterének és község elöljáróságának. Értesítem, hogy a Belügyi Közlönyt az 1935. évre az eddigi példányszámban Polgármester úr, illetve a község elöjárósága részére újból megrendeltem. A Felhívom, hogy előfizetett példányonként 20, azaz húsz pengőt a vm. háztartási alap 55.215. számú csekk­számlájára haladéktalanul, de legkésőbb 1935. évi jan. hó 15-ig — minden további Sürgetés bevárása nélkül — fizesse be. Az elszámolási zavarok elkerülése végett az előfizetési díjaknak a belügyminisztérium részére leendő

Next