Protestáns Szemle, 1914

I. Elmélkedések - R. L.: A pecsétek feltörése

A pecsétek feltörése. Ján. Jel. 5., 9. És énekelének új éneket, mondván: Méltó vagy, h­ogy elvedd a könyvet és meg­nyisd annak pecséteit, mert meg­ölettél és megváltottál minket Is­tennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. A Jelenések könyve m­a a legaktuálisabb olvasmány, mert benne az van elmondva, milyenné válik a világ, ha az ellentét, amely a jó és a rossz között feszül, valóságos harc­ban tör ki. Színes, keleti képek rohannak el szemeink előtt a végtelenség óriási vásznán és ábrázolják a harc magvát, azután elh­arapózását, majd az örök forgatagot, amely az egész teremtett mindenséget egyetlen nagy­­ zűrzavarrá keveri, végül a diadalmas erők kibontakozását, amint úrrá lesznek a gonosz­ság hatalmai fölött és győzedelmükhöz mérten átdicsőül a világ. Ennek a harcnak lény­ege az, hogy mindaz, ami e világ­ban Krisztusé, szembeáll azzal, ami neki ellene mond s miután ebben a harcban részt vesz a mindenség utolsó atomja is, maga a mindenség egy új, tisztultabb, magasabb lét for­mái között kerül ki belőle. Az egész harcról nagy fordulók­ban számol be a Jelenések könyve. Hadi tudósítást ír az örökkévalóság harcáról és ebben bizonyos művészi szempon­tok szerint jár el. Az egész hősköltemény vagy dramatizált eposz középpontjává képeket tesz, mint pl. azt, hogy a Bá­rány felbont egy hét pecséttel lezárt könyvet s mindenik pecsét feltörésére a világegyetemnek harcában új rohamok, új összecsapások kezdődnek. Mennyei nagy szertartással veszi kezébe a könyvet a Bárány és a huszonnégy Vén hárfák zengése, aranypoharak jóillata között, a szentek imádságainak füstfellegében énekli himnuszát a megöletett Báránynak, mond­ván : méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nev­zetből. Protestáns Szemle XXVI. 26

Next