A Sajtó, Sajtóügyi tudományos folyóirat, 1930 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1930-03 / 3. szám - KÜLFÖLDI HÍREK

kói lapoknak tehát pontosan fele magyar, noha a hivatalos statisz­tika szerint itt a magyarok száza­lékszáma csak 17,1. A magyarok­nak az egész köztársaságban 49 lapjuk van, a ruszinoknak 19 (eb­ből hét Prágában), a lengyelek­nek kilenc. Cseh napilap van Csehországban 22, ezekből 19 Prá­gában, a német napilapok száma 41 (!) ugyanott, a fővárosban azonban csupán tíz. A cseh-szlo­­vák lapok közül 115 független, 97 nemzeti demokrata, 70 szociálde­mokrata, 62 agrár, 41 néppárti, 22 iparospárti, 12 fasiszta, 6 mlinka­­párti, 6 Stribrny-párti, 7 munka­párti, 15 egyéb. A cseh- és tótnyelvű kommunista lapok száma 56. KÜLFÖLDI EGYESÜLETI HÍREK. A stockholmi Külföldi Sajtó­szindikátus. Alig egy éve alakult meg Stockholmban a Külföldi Sajtószindikátus dr. Serge de Chessin (Agence Havas) elnök­­lése alatt és a fiatal egyesület­nek máris 52 tagja van, akik ki­lenc külföldi távirati ügynökséget és 112 újságot képviselnek a svéd fővárosban. A Külföldi Sajtószin­dikátus most a Hasselbacken dísz­termeiben ünnepi lakomát rende­zett, melyen megjelentek a kor­mány, a parlament, a diplomáciai kar tagjai, valamint a svéd sajtó, ipar, kereskedelem, tudomány és művészet legkiválóbb képviselői. Serge de Chessin elnök, aki külön­ben jeles regényíró is, hatásos be­szédben üdvözölte a vendégeket s röviden vázolta a külföldi sajtó képviselőinek feladatát Stock­holmban és Svédországban. Az el­nök üdvözletét Lindmann admirá­lis, miniszterelnök köszönte meg ötnyelvű beszéddel, melyben Ma­gyarországról is megemlékezett, ahol sok kellemes napot töltött. A vacsora végeztével, melyet sűrűn szakítottak félbe a szónoklatok, az Opera szólótáncosai mutattak be balletjeleneteket. Majd filmelő­adás és tánc következett. Az étlap borítékát a különböző európai és amerikai újságok fejlécei díszítet­ték, így a többi között magyar új­ságoké is. A Külföldi Sajtószindi­kátus az évforduló alkalmából al­bumot adott ki, melyben a külföldi újságírók svédországi benyomá­saikról számolnak be. Magyaror­szág részéről dr. Leffler Béla „Svéd-magyar rapszódia“ címen írt a svéd költők magyarországi népszerűségéről és ezzel kapcso­latban párhuzamot vont a svéd és magyar Anakreon (Csokonai Vi­téz Mihály) között. Cikkét a stock­holmi Bellmann- és a debreceni Csokonai-szobor képei illusztrál­ják. A svájci katholikus újságíró­­egylet elnökévé a Zuger Nachrich­ten szerkesztőjét, Philipp Ettert választotta meg. A berlini parlamenti újságírók egyesülete február 28-án tartott ülésében elnökévé Georg Frenz-t választotta meg. * Az Ullstein-ház viszálya. Dr. Alsberg ügyvéd, dr. Ullstein Fe­rencnek, az Ullstein-ház eddigi ve­zérigazgatójának jogi képviselője, nyilatkozatot juttatott el a lapok­hoz, amelyben elmondja, hogy dr. Ullstein Ferenc és testvérei kö­zött már hosszabb ideje differen­ciák állottak fenn, amelyeknek kö­­vetkezményekép a testvérek rész­vénytöbbségüket végül is arra használták ki, hogy dr. Ullstein Ferencet megfosztották vezérigaz­gatói állásától. Minthogy az Ull­­stein-háztól helytelen információk kerültek erre vonatkozóan a saj­tóba. Ullstein Ferenc dr. az ügy békés rendezésére irányuló tár­gyalásokat most visszautasította és megbízást adott arra, hogy az ellene emelt hamis állítások hatá­rozott visszavonását kereset útján 158

Next