Századunk, 1838. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)

1838-08-06 / 63. szám

490 500 sokban azaz habár egy eredetű, de mégis külön nemzetségekben, mellyeknek természetes fejeik, vezéreik a’ patriarrhák, jöttek ki, bizonyításával, valamint a’ mindeddig kétségbe nem hozott alaptörvényekkel, mellyek szerint egyedül a’ főhatalommal biró főszemélyek választottak, öntöttek véreket egy edénybe, esküi­tek és kötöttek ki magoknak ’s maradékaiknak bizonyos jogokat12), a­­nélkül hogy követelt képviselőségükről vagy meghatalmazóik­­ról emlékeznének — homlokegyenest ellenkezik. — Sőt még polgári állásukra nézve sem vettem kétségbe szabadságukat­­ , mert a patriarchal kormány alatt is egy rész nemzet­ség­beliekből, más rész önkinti vagy erőltetett szolgákból áll: ezek közül pe­dig az elsők azon nyelven, mellyen legrégibb történetíróink ír­tak, szabadoknak (liberi familias) is neveztetnek; de ezen a­ más résznek ellenében vett szabadság még olly értelemben nem vétethetik, mellyből a’ tökéletes szabad választást következtetni lehetne. — Chiliben, Peruban, Mexicoban — határtalan kormány alatt is — a’ revolutio előtt a’ nép két részből, szabadokbóli,­ és rabszolgákból, állott; de ez csak annyit tett, hogy midőn egyik ur, másik szolga; midőn az egyik szabadon költözködő parancsoló, a' másik örökös rabszolga. — Azonban minő szabad­ságaik voltak eleinknek Európába jöttekkor uralkodóik’ ellenében, azt t. szerkesztő ur sem fogja soha is megmutatni; de ha a’ többi ázsiai népekről lehet következtetést vonni; ha áll Carthul­­liusnak 1. fejezetében Gejzáról tett bizonyítása: ,,Severus qui­­dem, et crudelis celat potentialilor ágens in suos, misericors aulem, et liberális in alios“; ha állanak A Gerbőczynek II. r. 3. czim­ so­rban látható szavai, hogy :Admnis potestas condendae legis, et cons­tit­ution­ist" a’ vezérek mellett volt, ha áll törvény­tudóink' aggastyánjának, Kelemennek. Sz. Istvánról e' mondása. ..Temperáló, quo Duces utebantur, rigore­rationi universae immunitates, quae cuivis hominum classi admensae essent, con­cessit“, akkor egész Sz. Istvánig igen mérsékleti országlás-! formával épen nem dicsekedhettünk; s azért valamint állításo­mat túlságosnak mondani nem lehet, úgy annak c­áfolata------­egyszerű nemmel is teljesen talán meg nem eshetik15). — De tegyük hát, hogy nemzetünk kapitányait szintúgy mint krpadot vezérnek, Sz. Istvánt királynak tökéletesen szabadon választotta: akkor föl kell tenni, hogy a'főhatalom vagyis a’fe­jedelmi jogok' összesége nemzetünknél volt16); mert hogyan ad­hatta volna azt által a’ kapitányoknak, vezéreknek, királyoknak, a' mivel nem birt? Már most vagy általadott azonnal minden fe­jedelmi jogokat ezeknek, ’s igy Sz. Istvánnak is, vagy nem 11 * 19. Ha általadta azokat, hol van az a’ törvény, mellyben azok elő­­szám­láltatnak, ha állani kell azon elvnek, hogy a’ királynak csak azon jogai lehetnek, mellyek törvénybe iktat­vák? — és ha törvény nincs, ’s vezéreink, királyaink mégis éltek fejedelmi jogokkal ,s­ a’ nemzetnek minden ellenmondása nélkül, akkor nem állhat ezen elv: a' királynak csak azon jogai lehetnek, mellyek törvénybe iktatvák. Ha pedig által nem adta nem­zetünk azokat Sz. Istvánnak, ’s azért azokkal nem éltek 's él­hettek királyaink mindaddig, mig azok egyenkint 's több száza­dok után — sokszorosak mellékesleg— törvénybe nem iktattál­­tak, ki mellett voltak mindaddig ezen fejedelmi jogok, és igy a’ felségiség? mert egy független országot felségiség nélkül kép­zelni sem lehet. Nem lehettek a’ király mellett; mert állítólag a királynak csak azon jogai lehetnek, mellyek törvénybe ik­tat­ták, tehát a’ nemzet mellett kellett lenniek még akkor is, mi­kor már királya volt. Azon elv tehát egyenesen népfelségiségre irányul; és ha korunkban megtörténhetett még olly országokban is, hol határtalan országlás volt, a’ népfelségiségnek kikiáltása 10­19), nem kell e minden olly elv ellen, melly népfelségiségre irányul, küzdeni? — Kossuth urnák folyóírásától lett letiltás ellen pár­tol­tatása' alkalmával közgyűlésben mondatott ki 's pártoltatott a­­zon elv20), tehát igen kora ítélet az, hogy,,terjedelmes czáfola­­taim egy nem létező tárgy ellen“­tétettek. ( Vége következik.) 12) E’ szerint K. ur­masa teszi fel azt, „hogy a’­­ tribusok’ terme­,­szetes fejei, vezérei, a’ patriárchák jöttek ki — 's hogy alaptör­vényeink szerint egyedül (?) a’ föhatalommal biró föszemélyek választottak" — igy tehát már a’ föhatalom nem egynél, hanem többeknél volt: nem ök választattak a’fejedelem által, hanem ők választottak fejedelmet, valamint szükséges volt, hogy ők is az­előtt a’ többi patriarchák, családatyák által, kik t. i. isteni jog­gal a' természet által felruházva voltak, választassanak; mert más­kép nem lehettek volna vezérekké, hanem szintúgy családi pa­triarchák maradtak volna, mint azok, kiket vezéreltek;—’s mégis mindezen előzményekből olly következtetéseket húz ki a’ tisz­telt beküldő ur, mellyek semmi ép logicával ki nem huzathatók. .1’ szerk. 13­) 11. K. ur Árpád előtti eleinknek „még polgári állásukra nézve sem veszi kétségbe szabadságukat": valljon mivel támogathatja fö állitását s’ v­agy talán ..szabadság és possát­­ állása alatt mást ért mint mi? ( ASCrfe 11) Igy mégis igazunk volt a­ legközelebbi megjegyzésben, mert most látjuk, hogy K. ur.olly szabadságot ért, miilyennel a" Chili’, Peru’ ’s Mexico határtalan kormánya alatti szabadok bírtak. A’ szerk. lö) Ha a jelen kérdés vitatása idegen bíróság előtt folynék, úgy bizonyosan a számos és nagy eröködéssel fölhozott törvén­yeket s okoskodásokat ellenkező számosbakkal kellene lerontanunk, millyekkel szerencsénkre bővelkedünk is; de a’ magyar publicum előtt elégséges puszta nem­mel felelni, ha valaki Ázsiából kijött el­­dédeire azt akarja fogni, hogy ők szabad emberek nem voltak, s határtalan föhatalom alatt görbedeztek. A’ szerk. 16) E szerint tehát szabad választási jog és a' fejedelmi jogok’ ösz­­szesége (sou­verainité) egyértelműek K. ur előtt: — ’s erre jól, figyelmezzünk ! 4 szerb Vasutak Magyarországban. Horváth János’ értekezése. (Vége.) Miután az előbbiek szerint kétségtelen, hogy a' Duna’jobb­partján építendő vasút Bécstől Pozonyig és Győrig, valamint szinte Budáig is, sokkal czélirányosb, biztosabb 's hasznosb az egész országra nézve, egy bal-parti pályánál: szükséges még egy pillanatot vetni egyes vidékekre ’s névszerint n. Pozsony vármegyére, melly ez utóbbi vonalt nagy lelkesedéssel pártolja. Előre kell bocsátnom, hogy amaz igen elterjedt vélemény, miszerint a’ vaspályák azon vidéknek, mellyen keresztü­lvonatvak, közvetlen hasznot hajtanak, nagy csalódáson alapul. A' vaspálya e' tekintetben igen különbözik az országuttól, mellyen kiki ínye sze­rint megállhat, költhet, vehet, eladhat 's maradhat, a' meddig tet­szik , mi által illy helységek élénkebb mozgalmat 's keresetmó-17) A’ beküldő ur’ ny­ájas engedelmével legy­en mondva, itt még egy harmadik eset is létezhetett; az t. i., hogy szabad fér­fiak, vagy patriarchák, a’agy akármiknek nevezzük, egy vagy több vezért választottak magoknak föltételesen, szabadon megalkuván velök azon hatalom iránt, mellyet nekik átadtak vagy magoknak fen­­tartottak. ’S igy is történt valóban az eredeti kérésben, melly minden lényeges változás nélkül századokon keresztül mai napig épen fenáll, ’s mellyből csak sophismák által hozhatni ki, hogy egy eredeti szolgaság’’s későbbi kegyelem’ szüleménye. A’­szerk. 1S) De valljon határtalan fejedelmi jogokkal e ? — ’s ez a’kérdés' veleje. ..’ szerk. 19) Lázadás’ és az egész status’ véres felforgatása’ következésében; mi létalaposan különbözik egy , az idő’ folytában lépcsönkint a’ kor’ kivánatai szerint, csendes és kölcsönös egyezkedések’ ut­ján kifejlődött polgári alkotmánytól. — Be kár, hogy K. ur any­­nyira öröködik egy kétségtelen történeti ’s közjogi igazság­nak szövevényes scholasticai okoskodások általi elforgatásán. ..’ szerk. 20) Egyes túlzók által talán (’s melly szabad alkotmány alatt nem találtatnak illyenek?); de hogy a’ népfelségiség’ theoriája ho­nunkban lábra kaphatott volna, arról nehezen győzendi meg K. ur a’ magyar közönséget. A­ szerk.

Next