Századunk, 1840. január-december (3. évfolyam, 1-104. szám)

1840-09-28 / 78. szám

623 naseodik, ekkép gondolkodván: „minek gazdagítanék én idegent? im a’ 60-ik évet élem, ’s még tűz által nem károsodtam, — ha tehát évenkint házamért csak 5 forintot is fizettem volna, eddig a­ tüzvédbér már 300 frtra felrúgott volna, melly majd­nem egy uj háznak felépítésére elegendő­; és igy mindig fen­­marad e’ kérdés: miért nincs az egész ország biztosítva? Amaz alkotandó rendelet’ főalapja lenne az egész ország­nak tűz elleni biztosítása, az erre képes segédeszköz a’ közerő; mert a’ közös szerencsétlenség (valamint a’ közös ellenség is) csak egyesült közös erővel gátoltatható. Szabályai pedig e’ következők lennének: 1) Minthogy senki sem olly igen erőtlen a’ földön, hogy va­­lamelly tehetsége’s ismeretei által felebarátjának annál inkább ön magának jót nem tehetne, sem olly megátolkodott gonosz, hogy jót tenni nem akarna; a’ tűz által károsultak mintegy törvény­­szerüleg az épségben maradtak’ vagyonának mérsékelt kamat­jából kölcsönösen segíttessenek fel. Minélfogva minden házi vagy bárminemű épületi birtokos, épülete’ legszorosabb becs­­árához képest tűzvéd bérül bizonyos mennyiséget, például 100 forinttól hacsak 30 krt is, évenkint fizetni törvény szerint köte­­leztessék, mellyet is ő törvényes idézés és minden nehézség nélkül készséggel letenne. Kérdeznék meg csak próbául a’ városi hatóságok polgártársaikat ’s a’ földesurak jobbágyaikat, majd látnák, mihez vonzódnának ezek inkább, az eddigi nagy védbérhez­­, vagy ezen csekélyhez ’s mégis biztosabb sükerü­­hez? Hogy pedig ezen minden háztól járandó védbér az egész ország’ biztosítására untig elegendő sőt felesleges is lenne, ki­tűnik a’ mostani tüzkárvédlő intézetek’ tehetségének figyelem­­bevételéből, ha t. i. az illy magányos társaságok az országnak majd tized részét biztosítani képesek, mint lehetne az egész ország minden háztéri béradat mellett arra elégtelen? magában érződvén, hogy a’ tűzkártételek’ gyakori előfordulásakor, ha 100 stóli 30 kr. a’ kárpótlást fel nem érné, a’ jövő évi védbér is na­­gyobbíttathatik, ellenben némelly évre meg is szüntethetik. 2) Ezen köz intézetnek kormányzása nem kívánna vala­­melly külön fizetendő hivatalt, minthogy minden helybeli elöl­járók a’helységtől járandó védbért eleve szabandó határidőre az alább látható jegyzék szerint (mellynek mását minden helység megkapná) ön maguk könnyű módon beszedhetnék, ’s a’ megye pénztárába letehetnék, a helység elöljáróinak a’ megyéktől házi birtokosoknak pedig amazoktól ön bátorságukra nyugtat­­vány a’ pontos befizetésről adatnék. ■tsrra!!» / mwin—mpn,' i ~i ír. na w— N. város vagy helység által házi becsvár szerint 1840-ik évre fizetendő 100 frtól 30 km­ tüzvédbérnek jegyzéke. Z a s ·CJD ki« O­­X '35 ›› Ház’ száma ’s épület’neme Házi birtokos’neve. Házok’ be­csvára. Járandó véd­bér 100 frtól 30 krt számítva. fr. | kr. fr. | kr. 55­­­1. szám N. N. 1000 m 5 Templom , ,m ’s a’ t. ... • • . Összesen jj »■ J . €H A’ vármegyék pedig ezen védbérnek a’ pénztárba minden helybiróság által letevése alkalmával elhozandó jegyzékből szer­­keztessenek egy (alább látható) egész vármegyét illető összes­jegyzéket, hogy azt a’ nm. magyar király Helytartó-Tanács­hoz (felügyelési fő joga elismeréséül) felterjeszthessék, melly összes jegyzék szerint a’ nm. magyar kir. Helytartó-Tanács a’ megyéktől pénztáraikba a’ tűzkártételek pótlására letett védbért bekivánhatná, egyszersmind a’ kárpótlás’ mennyiségéhez arány­lag a’ jövő évi védbért is megállapíthatná. Ts. Pozsony vármegyében keblezett városok, mezővárosok, helységek és puszták által épületek becsvára szerint 1840-dik évre befizetett lóosrttól 30 km­ tüzvédbérnek összes jegyzéke, azaz: huszon öt ezer forint, melly összegnek mint tüzvédbéri járandóságnak a’ fenirt helyektől lett pontos befizettetését ’s a’ közpénztárba letétetését ezennel bizonyítjuk. (P. h.) N. M 3) Minden tűztámadás felől a’ helyhatóság azonnal jelentést tegyen a’ mezei rendőrségben főszolgabírónak, ki a’ hely’ szí­nén tett kárról tudomást nyervén , a’ dolgot a’ nm. magyar kir. Helytartó-Tanácsnak — a’ megégett épület értékének, mikint ez a’ tüzvédbéli jegyzékben megállapíttatott, gyors kiszolgálta­tása végett — felterjessze. A’ kárvallott fényl ékkel is szorít­­tassék házának haladéktalan felépíttetésére, nehogy illy szín alatt a’ telki terhek’ viselését huzamos időre lerázhassa. 4) Tűz kiütésnek könnyebb meggátlására ’s az oltási ipar­nak fentartására a’ helybeli rendőrség különös gondot fordítson mind ama’ módokra, mellyek által e’ czél elérhető, t. i. hogy a’ víztartó- ’s egyéb oltó-eszközök mindig használható karban’s kéz előtt legyenek; a’ dohányzás ’s puszta világgali járás olly he­lyeken , hol könnyen gyuladó szerek tartatnak, ne tüzessék, ha­nem a’ tettesek a’ feladónak adandó bizonyos pénzbeli büntetés­sel fenyíttessenek; nem különben az is, kinek házából jött ki a’ tűz, a’ mennyiben ennek eredete tudomásul nem lenne, épület© becsűárának vesztében marasztaltassék ’stb. A’ lakosok oltási szorgalomra a’ védbérböl adandó szép jutalommal azon oktatás mellett, hogy az il­y esetben gyakorlott ipar csak önhasznukra válik, minthogy annál kisebb a’fizetendő védbér, minél kevesebb ház ég el — ösztönöztessenek: nem hihetem, hogy akkor egy­­kedvüleg nézhetné valaki sorsosa’ szerencsétlenségét, ha tudná, hogy kára’ pótlásába ő is befolyand. Ez­en közintézetnek továbbá még a’ kereskedési előmozdí­tására is igen nagy befolyása lehetne; mert e’ szerint nem csak házaink nagyobb értéket nyernének (magában értődvén, hogy eladás esetében egyszersmind a’biztosítási jótékonyság is meg­vétetnék) hanem biztosabban is hiteleznének egymásnak az em­berek, házuk’ értékéért az egész ország jótállván. Végtére illy közintézet’ áldását lehetne — a’ védbérnek arányos megállapíttása mellett — más elemi csapásokra is igen könnyen kiterjeszteni, minthogy sokszor a’ termésben helyezte­tett remény az idő’ viszontagságai által meghiusíttatik, ’s az ezek ellen is kiható közvédintézet által a’ károsodottak végső ínségre jutástól megótalmaztatnának, nem szorulván hálás adós­ságot maguk után vonzó irgalmi segedelmekre. Kis-Jókai Takács Verdi, őrmester a’ 8-dik huszárezredben. Városok, mezővá­rosok helységek és puszták nevei foglalnak biztosítandó épületeket Ezeknek becs szerinti összes értéke járandó véd­bér 100 frtól 30 krt számitva fr. 1 kr. fr. 1 kr. Pozsony 4000 5000000. 25000• Nagyszombat• • . • ’s a’ t. • •• • * • Összesen || 25000 | . Pozsonyban. Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.

Next