Századunk, 1845. január-június (8. évfolyam, 1-52. szám)

Foglalat. 1 szám Boldog uj évet a magyar hazának. 1.— Eszmeteredekek a honi műiparról. —Észrevételek „Századunk“ múlt évi foly. töb­b szám levő „ősiségünkrőli ítéletem“ czimű­ értekezés egyik szakára. — Pénz. 2. szám. Egy elbocsátott lándzsás vándorkönyvéből — Politikai szó­noklat. — Észrevételek a Századunk múlt évi stb. (Vége.) 3. szám. Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — Boldog új évet II. — Political szónoklat (Vége) — Statistikai adatok. 4. szám. Vallásos felekezetesség. — A kézművesség és gyárak gyara­pításáról. (Vége). — A könyvsajtó. 5. szám. Egy elbocsátott (Folyt.) — Komlóssy László követjelentési beszéde. 6. szám. Egy elbocsátott. (Folyt.) — A halálbüntetés története Ma­gyarországban. 7. szám. Egy elbocsátott (Folyt.) — Válasz Bárányfy czáfolómmak. 8. szám Egy elbocsátott (Folyt.) — Válasz Báránfy czáfolómnak (Vége. Megétetések vagyis mérgezésekről. 9. szám. Sáy István és Buschel Eduard követjelentése. — Gyakorlati né­zetek a műipar előmozdításáról. —­ Az irgalmasokról. 10. szám. Egy elbocsátott (Folyt.) — Sáy István stb. (Vége.) — Valam az anyagi jólétről s összesítésről. 11. szám. Egy elbocsátott (Folyt.) — Felelet K. J. ur utasításából . Thewrewk urnak. 12. szám. 1832. levél a moldvai magyarokról. — Révkomárom rövi története. — Az úgynevezett vérrel szerzett előjogok reformjáról. 13. szám. Adó. — Hazafiui szózat. — Révkomárom rövid története (Vége.) 14. szám. Korszerű javaslat egy a fogházakból eleresztett egyénekre gondoskodó védegylet életbe léptetése iránt hazánkban , tekintettel bécsi illynemű­ egyletre. 15. szám. Mária Terézia kir. féléves József fiát bemutatta Magyarország KK. 1741. sept. 21. napján. — Töredék Besze János utazási munkájá­ról. — Háromszéki türendőri szabályok. 16. szám. Felszólítás a magyarországi adómentesekhez, kivált a pleba­­nusok s egyéb paptársaimhoz. — Uradalmak kormányzásáról. — Tö­redék Besze János stb. (Vége.) Ész és szív közti párviadal. — Egy törvényszéki jelenet. 17. szám. Egy elbocsátott (Folyt) — Történeti töredékek Sz.-Fejér­várról. — Egy nyomtatjan mű előszava. — Levéltöredékek Americá­­ból. — Parasztaink állapota II. Mária, József és Leopold királyok alatt 18. s­z­á­m. Egy elbocsátott (Folyt.) — Történeti töredékek. (Folyt.)— Laj­táról. — Műipar rugója. 16. szám. Egy elbocsátott (Folyt.) — Szózat a süketnémák ügyében. — Zsidók emancipatiojáról. — Adalék Sipos Pál életrajzához.­­ Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — Suleiman Kőszeg alatt. — 1662. évi érdekes levél Ponori Thewrewk Józsefhez. 21. szá­m. Egy elbocsátott stb. (Folyt.) Suleiman Kőszeg alatt. — 1832 évi érdekes levél stb. (Vége.) 22. szám. Egy elbocsátott stb. (folyt.) — Egyletekről. Neveleti esz­­mék. Vallási történet. Stuttgarti levél Thewrewk Józsefhez. 26. szám. Az 1741. sept. llén történt esemény 1741 sept. 21-én nem ismételtetett. — Ál s igaz haladás. 24. és 25. s­z­á­m. Elfogulatlan nézetek a drágaságról. — Megtiszteltetés — Nemes gyümölcsfa tenyésztés. — Hálátlanság, m­ichaili Pkü- ~.Honunk legsürgetőbb teendői körüli nézetek. — A móhei­­ rat*czia es an£o1 oppositio. — Nehány vonás a chinaiak jelle- 0L ~ A veterán alkalmazása a szakácszatra. — Nyilatkozás. 27. szám. Mazzini s az ifjú Olaszország. — Adatok a magyar ipar mimó­­doni, kifejlesztése ügyében.­­— Aphorismák az életbölcsesség és sta­­tuseszély köréből hazámfiai számára. 28. szám. Adó és adakozás. — Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — Adatok a magyar műipar stb. II. 29. szám. Az úgynevezett mérsékegyletek világosságairól. — Angol képzőintézetek a képzőházak s gyárakbani munkások számára. 30. szám. Mária Terézia trónralépte. — Leleplezések I. — írói hitel. — Egy­szer az ebdlhük ellen. 31. szám. Szózat honunk hatóságaihoz az elme és kedély-betegek ügyé­ben. — Leleplezések II. Új óvószer az éhség ellen. — Adalék Dürer Albert származatához. 32. s­z­á­m. Meddőség. — Leleplezések III. — Ajánlat a bolti segédek magyarosítása iránt. 33. szám. Bizodalmas szó korunk politicusaihoz. — Egy elbocsátott stb. — (Folyt.) — Guzmics Izidor levele Thewrewkhez. 34. szám. A socialismus és communismus tudományos és gyakorlati je­lentőségéről. 35. és 36. szám. A socialismus stb. (Folyt.) 37. szám. Észrevételek Horváth Mihály uz illy czimü válaszára. — 1741. sept. 1lén történt esemény sept. 2lén nem ismételtetek. — Napló apr. 25. és 26án. — A socialismus és communismus stb. (Vége.) 38. és 39. szám. Bizodalmas szó írójának válasza a szerkesztői jegyze­tekre. — Fölhívás mérsékegyletek alapítására — Észrevételek Borsos- Győr vidékéről Igazdi Péter ur szózatára. 40. szám. A csontszén gyáregyesület alapszabályai. — Jászok és Kunok százados ünnepe. 41. szám. Paszárdy János nemesitvénye­s adománylevele. — Felszólítás a fiumei vasút tárgyában. 42. szám. Paszárdy János stb. (Vége.) — Egy elbocsátott stb. (Folyt.) 43. szám. Egy elbocsátott stb. (Folyt.)— Iskoláink gazdasági szempont­ból tekintve. — Fölszólitás a babona kiirtására. — Mutatvány emberi okosság czimü munkából. 44. szám. A jászok és kunok százados ünnepe (Folyt.) — Egy elbocsá­tott stb. (Folyt.) — Mutatványok (Vége.) 45. sz­á­m. Beszéd Deák Ferencz és Vörösmartyhoz fáklyás zene alkalmá­val. — Fölvilágosító válasz H. G. ur szózatomra tett észrevételeire.­’ Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — A jászok és kunok stb. (Vége.) 46. Javító rendszer Szemere Bertalan „Utazás“ czimü munkájából. — Egy elbocsátott stb. (Folyt.) 47. szám Az iparegylet véleménye a czéhekről. — Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — Javító rendszer (Folyt.) 48. szám. Elnöki szó, mellyel gr. Károlyi György a m. Gazdasági Egye­sület 1845ik évi junius 7én tartott főgyülését megnyitá. — Egy elbo­csátott stb. (Folyt.) — Javitó rendszer (Folyt.) 49. Zsidóügy. — Zsinagógai beszéd, mellyet ő Felsége születésnapján apr. Idén Lev Leopold főrabbi s izraelita tanoda igazgatója Nagy-Kanizsán tartott. — Egy elbocsátott stb. (Folyt.) — Az iparegyesület véleménye a czéhekről (Vége.) 50. s­z­á­m. Zsidóügy. il. — Zsinagógai beszéd stb. (Folyt.)— Javitó rend­szer stb. 51. és 52. Zsinagógi beszéd stb. (Vége.) — Javitó rendszer (Vége.) — Nyilatkozat. — Egy elbocsátott stb. (Vége.)

Next