Tarsadalmi Szemle – 1968.

10. szám - Pozsgay Imre: A szocialista demokrácia fejlődésének néhány problémája

POZSGAY IMRE: A szocialista demokrácia fejlődésének néhány problémája Napjaink társadalompolitikai kérdései szorosan összefüggnek a gazdasági mechanizmus reformjával. Előrehaladásunk nagyrészt azon múlik, hogy milyen alkotó tartalékokat tudunk felsorakoztatni az előttünk álló feladatok meg­oldására. A reformtól azt várjuk, hogy követelményeivel és következetesebb értékrendjével ösztönzi az alkotókészséget, elősegíti az egész társadalom har­monikus fejlődését. A reformnak egyik következménye, de megvalósulásának egyik feltétele is a szocialista demokrácia fejlődése. Ennek a koncepciónak a vállalása és megvalósítása hatalmas erőt ad, mely képes arra, hogy mozgásba hozza a szocializmus építésére az eddig fel­halmozott társadalmi és gazdasági gnergiákat, s a szocializmust még inkább közösségi társadalommá tegye. Egyúttal állásfoglalás ez egy olyan értékrend mellett, melyben a termelőerők fejlődése a nagyobb szabadságnak, demokrá­ciának, az egyenlőségnek és igazságosságnak nyit utat. Lenin úgy jellemezte a szocializmust, mint a legszabadabb, legdemokra­tikusabb társadalmat, melynek szabadsága és demokráciája nem korábbi tár­sadalmak analógiájára épül fel, hanem minőségileg új természetéből adódóan új formákat igényel. Feladatunk ezeknek az új formáknak, megoldásoknak a megkeresése. Sokan nem látnak tisztán ezekben a kérdésekben, és formálisan közelítik meg a demokrácia problémáit. Némelyeknek a demokráciáról alkotott felfo­gása nem haladja meg a burzsoá demokrácia politikai intézményeit, és ezen az alapon tesznek összehasonlítást. Természetes, hogy a burzsoá demokrácia történelmi tapasztalatait sem kell elvetnünk, de a szocializmus lényegének megfelelően kell hasznosítanunk őket. Az elkövetkező változások a szocialista demokrácia eddig kialakult kereteit és gyakorlatát is érintik, s ebből szintén adódhatnak tisztázatlanságok. Ezeken a gondokon társadalmi önismeretünk szakadatlan gyarapítása segíthet át ben­nünket; ez biztosíthatja, hogy a társadalmi mechanizmus reformjában teendő lépéseinket a szükséges tudás és hozzáértés birtokában tegyük meg. A társadalmi viszonyainkról, a szocialista demokráciáról szóló ismereteink már eddig is sokat gazdagodtak, de újra meg újra előtolulnak olyan kérdések, melyeket meg kell fogalmaznunk és ha lehet, válaszolnunk is kell rájuk. Ter­mészetesen nagyon sok az olyan kérdés is, melyre ma még nem tudunk vála­szolni, mégis fel kell tennünk, mert másként nem indul meg a probléma meg­oldására irányuló gondolkodás. A szocialista demokrácia fejlesztése társadalmunk fejlődésének egyik feltétele A társadalmi fejlődés minden lépésének megtervezésénél számításba kell vennünk, hogy az emberek jelentős részének tudatában — a kialakult hagyo­mányok és a megszokás miatt — az eddigi viszonyok a szilárdság, a stabilitás,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék