Tarsadalmi Szemle – 1996.

4. szám - Fókusz - Ónodi Irén: Nőszemközt. A Nők IV. Világkonferenciája - magyar szemmel

72 Társadalmi Szemle. • 1996. 2. szám a fejlődés egyenetlen volt a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek és az előrehaladás legfőbb akadályai - súlyos következményekkel a világ népeinek jólétére - továbbra is fennmaradtak­­. megállapítjuk hogy e helyzetet egyre súlyosbítja a fokozódó - mind nemzeti, mind nemzetközi tényezőknek betudható - szegénység, amely a világ népei többségének életét, különösen pedig a nőket és a gyermekeket sújtja, 7. erőinket teljes elkötelezettséggel ezeknek a problémáknak és akadályoknak a leküzdésére fordítjuk hogy ily módon gyorsítsuk fel a nők előrehaladását és jogaik érvényesülését világszerte, tisztában lévén azzal, hogy ezek a cé­lok a következő évszázadra is kiható, az eltökéltség, a remény, az együttműködés és a szolidaritás szellemétől inspi­rált sürgős cselekvést követelnek. Ismételten kifejezzük elkötelezettségünket­­. a nők és a férfiak egyenlő jogai s az ezektől elválaszthatatlan emberi méltóság, valamint az Egyesült Nemze­tek Alapokmányában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az emberi jogok egyéb nemzetközi okmánya­iban, így elsősorban a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről, valamint a gyermek jogairól elfogadott egyezményekben, a nők elleni erőszak felszámolásáról, továbbá a fejlődéshez való jogról szóló nyilatkozatokban megfogalmazott célok és alapelvek iránt; 9. hogy biztosítjuk a nők és a leánygyermekek emberi jogainak mint minden emberi és alapvető szabadságjognak elidegeníthetetlen, szerves és oszthatatlan részének maradéktalan érvényesítését; 10. hogy az egyenlőség, a fejlődés és a béke megvalósulásának érdekében támaszkodunk az Egyesült Nemzetek előző konferenciáin és csúcstalálkozóin, így a nők helyzetéről 1985-ben Nairobiban, a gyem­ekek jogairól 1990-ben New Yorkban, a környezet védelméről és a fejlesztésről 1992-ben Rio de Janeiróban, az emberi jogokról 1993-ban Bécsben, a népesedés és a fejlesztés kérdéseiről 1994-ben Kairóban, a szociális fejlesztésről 1995-ben Koppenhágá­ban tartott konferencián elért konszenzusra és haladásra; 11. hogy teljes mértékben és hatékonyan megvalósítjuk a nők felemelkedése érdekében a jövő stratégiáit megfo­galmazó nairobi konferencia ajánlásait; 12. hogy támogatjuk a nők felemelkedését, jogaik érvényesítését a gondolatszabadság, a lelkiismereti, a vallás­ és a hit szabadságának tekintetében is, ily módon járulva hozzá a nők és a férfiak erkölcsi, etikai, spirituális és intellek­tuális igényeinek egyéni és közösségi kielégítéséhez, biztosítva számukra a teljes társadalmi önmegvalósítást, s azt a lehetőséget, hogy életüket saját törekvéseik szerint alakítsák. Meggyőződésünk, hogy 13. az egyenlőség, a fejlődés és a béke érdekében alapvető fontosságú a nők jogosítványainak kiterjesztése, az egyenlőség alapján álló jelenlétük a társadalom valamennyi szférájában, beleértve részvételüket a döntéshozatali fo­lyamatokban és hatalmi pozíciókhoz jutásukat; 14. a nők jogai emberi jogok; 15. az egyenlő jogok és esélyek az egyenlő hozzájutás lehetősége az anyagi forrásokhoz, a család iránti felelősség egyenlő megosztása a férfi és a nő között, akárcsak kapcsolatuk harmóniája, alapvető fontossággal bír mind a férfi és a nő, valamint családjuk jóléte, mind pedig a demokrácia megszilárdítása szempontjából; 16. a szegénység tartós gazdasági növekedésen, társadalmi fejlődésen, a környezet védelmén és a szociális igazsá­gosságon alapuló felszámolásának előfeltétele a nők bevonása a gazdasági és társadalmi fejlesztés folyamatába azo­nos esélyük teljes és egyenlő részvételük biztosítása e folyamatban, minthogy a nők és a férfiak egyaránt előmozdí­tói és haszonélvezői az emberközpontú és fenntartható fejlődésnek; 17. a nők jogosítványainak kiterjesztése szempontjából kardinális fontossági­ minden nő azon alapvető jogának egyértelmű elismerése és kinyilvánítása, hogy egészsége valamennyi vonatkozásában, különösen pedig termékeny­sége tekintetében, saját maga döntsön; 18. a helyi, nemzeti és regionális béke elérése elválaszthatatlanul kapcsolódik össze a nők felemelésével, minthogy erejük alapvető jelentőségű a vezetés feladatainak megoldásában, a konfliktuskezelésben és a tartós béke megszilár­dításának előmozdításában minden szinten; 19. nélkülözhetetlen olyan hatékony politikáknak és programoknak, köztük a fejlesztésre irányulóknak a nők tel­jes részvételével történő tervezése, megvalósítása és nyomon követése, amelyek fogékonyak a nemek sajátosságai iránt, és minden szinten elősegítik a nők felemelkedését; 20. az Akcióterv végrehajtásának és nyomon követésének előfeltétele, hogy e feladatok megvalósításában a civil­társadalom valamennnyi tagja, különösen pedig a nőket tömörítő csoportok és hálózatok, a különféle nem kormány­zati és közösségi szervezetek - autonómiájuk teljes tiszteletben tartásával és a kormányokkal együttműködve - részt vegyenek; 21. az Akcióterv végrehajtása a kormányok, valamint a nemzetközi közösség elkötelezettségét követeli meg. A nemzeti és nemzetközi kötelezettségek így a konferencián elfogadottak vállalásával a kormányok és a nemzetkö­zi közösség elismerik annak szükségességét, hogy a nők felemelkedését előmozdító akciók prioritást kapjanak Eltökéltük hogy 22. fokozzuk erőfeszítéseinket a nők felemelkedése érdekében a nairobi konferencián felvázolt, a jövőre vonatko­zó stratégiai céloknak a század végéig történő elérésére; 23. biztosítjuk hogy a nők és a leánygyermekek valamennyi emberi jog és alapvető szabadságjog élvezői legyenek és hatékony intézkedéseket teszünk ezen jogok megsértése ellen; 24. minden szükséges intézkedést megteszünk a nőket és a leánygyermekeket sújtó megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolására és a nemek egyenlőségét, a nők felemelkedését akadályozó gátak lebontására.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék