Tarsadalmi Szemle – 1996.

4. szám - Műhely - Hamberger Judit: A szlovák alkotmányos rendszer és politikai kultúra összefüggései

Hamberger Judit: A szlovák alkotmányos rendszer és politikai kultúra összefüggései idejének, valamint az alkotmány­bíróság belső működésének szabályait, s ezzel saját politikai szándékai szerint válassza ki és nevezze ki az alkotmánybíróság tagjait.­ Az alkotmánybíróság átalakításának ilyenfajta lehetősége bizonyítja a szlovák alkotmány legsúlyosabb hibáját, hogy a demokratikus garanciák terén igen sok hiányosságot mutat; az európai intézmények elhamarkodottan ítéltek, amikor megfelelőnek fogadták el. Harmadik kormányra kerülése (1994. december 12.) után V. Meciar kormányfő a köztársasági elnököt az egyszerű parlamenti többség birtokában sorban fosztja meg kinevezési és egyéb jogkörei­től. Elvette tőle többek között a titkosszolgálatok igazgatójának kinevezési jogkörét és a had­sereg tisztjeinek kinevezési jogkörét is, így történhetett meg, hogy a szlovák hadsereg tisztje­inek kinevezése nem a köztársasági elnöknek mint a hadsereg főparancsnokának, hanem a kormánynak és így egyértelműen a kormányfőnek a joga.­ A szlovák alkotmány és a szlovák politikai kultúra egymással összefüggő súlyos hiányos­ságait mutatja az, ahogyan a kormánykoalíció politikusai a köztársasági elnökkel szemben po­litizálhatnak. A kormányelnök szerint „a köztársasági elnök az egyes számú ellenség".­ A kormánykoalíció a parlamentben bizalmatlanságot szavazott a köztársasági elnökkel szemben, és a tömegkommunikációban - különösen a rádióban és a tévében - egyeztetett tá­madást indított ellene: személyi, erkölcsi adottságait és politikusi képességeit negatívan mi­nősítve a koalíciós miniszterek és képviselők többször lemondásra szólították fel. Mivel ez hatástalan maradt, koalíciós politikusok nyíltan hazaárulással vádolták meg, és a politikai ku­lisszák mögött hazaárulási pert próbálnak kreálni ellene. A hazaárulási vádat arra akarják épí­teni, hogy M. Kovác külföldi útjain és nyilatkozataiban határozottan bírálja a szlovák kor­mány jelenlegi politikáját és annak demokráciafelfogását, valamint arra hívja fel a figyelmet, hogy Szlovákiában az ellenzék hangja nem jelenhet meg teljes mértékben szabadon. A koalí­ciós politikusok arra törekednek, hogy a köztársasági elnök megnyilvánulásait az ország, a­­ köztársaság érdekei elleni tevékenységnek, államellenes cselekedeteknek tüntessék fel, s­­ ezzel alapozzák meg M. Kovác ellen a hazaárulás vádját. Ez adja meg a politikai indíttatást és keretet a köztársasági elnök fiának augusztus végi elrablásához és Ausztriába hurcolásá­hoz is.­ A szlovák köztársasági elnöknek a közvélemény előtti politikai lejáratása negatívan érinti a szlovák társadalom politikai kultúráját és a lakosságnak a szlovák alkotmányos rendbe, va­lamint az állami intézményekbe vetett bizalmát. A szlovák alkotmányban a hatalmi megosztás egyik leggyengébb láncszeme az, amit alkot­mányelemzők világkülönlegességnek szoktak nevezni: a szlovák köztársasági elnök a parla­mentnek felelős, a parlament választja és a parlament háromötödös többséggel le is válthatja. Ha az elnököt nem választják meg, akkor a kormányelnök látja el az államfői teendőket. Ez azt is jelenti, hogy a kormány maga nevezheti ki saját minisztereit.­ A jelenleg folyó belpolitikai harc egyik tétje épp ez a kitétel: a szlovák kormány elnöke ar­ra törekszik, hogy háromötödös többséget érjen el a parlamentben. Ehhez több eszközt alkal­maz: az egyik, hogy az ellenzéki pártokat több politikai kérdésben megpróbálja megosztani . N. n.: Belgicky denník o demarsi (Belga napilap a demarsról), Pravda, 1995. október 31., 12. old. 4 Szomolányi, Sona: Vyvin právneho systému Slovenskej republiky (A Szlovák Köztársaság jogrendszerének fej­lődése). In : Sloven­sko a jeh­o premeny na zaciatku 90. rokov (Szlovákia és változásai a 90-es évek elején), Bratislava, 1994, 69-74. old. 5 Ondrus, Vladimír: Meciarova potemkinova... 6 Zitny, Milán: Sialili na syna­­mieria na otca. Kriminálny cin s politickym pozadím (A fiúra emeltek kezet de az apát célozzák meg vele. Bűntett politikai háttérrel), Domino efekt, 1995. 36. szám, 2. old. 7 Erről és a szlovák alkotmány egyéb súlyos hiányosságairól Ernest Valko szlovák alkotmányjogász, aki a szö­vetségi Csehszlovákia alkotmánybíróságának elnöke volt, interjúban vall. Právna teória pojem „ústavná kríza" nepozná (A jogelmélet az „alkotmányos válság" fogalmát nem ismeri), Domino efekt, 1995. 36. szám, 3. old.

Next