Luczenbacher János (szerk.): Tudománytár 1843. Értekezések 13. kötet

HETÉNYI JÁNOS: Az ész' 's philosophia' új védelme, az ó, és újkori kétkedés' ostromai ellen. [Tanulmány] [2. r.] 1843. Értekezések. 13. k. 2. füz. 86-104

90 philosophia' getni apránként azon finom szálakat, 's fonalakat, mel­lyek teszik a hit', az erény', a' társas bátorlét', eskü', szóval a' polgárisodás' fölséges szövedékét. Igen, mi nem iskolának beszélünk, hanem az emberiség, és polgáriso­dás' érdekében működünk, hatalmat, és tért akarva ki­vívni az észnek, és az egyéneket szintúgy, mint egész nemzeteket üdvözítő ph­ilosophiának. A' második században élt Aenesidemus, hogy min­den ismeret' lehetségét megdönthesse, tagadta még az okozati fogalom' valóságát is; ezen alapon, mivel úgy­mond m­egfoghatlan az oknak az okozathozi viszonya. Agrippa már írt arról, hogy minden tudományok alap­talanok , minden ismeret csak alanyi, és épen nem tárgyas; nincs semmi bizonyos, sem közvetlen, sem köz­vetve. Sextus Empiricusnál pedig egészen kiképezve lát­juk ezen emberi észt megyalázó módszert, mellyet érde­kes leend magának Sextusnak szavaiból bővebben meg­érteni: ,,A' kétkedés , — így szól illy czímű könyvében : Hypotyposean, vagy a pyrrhói alaptan 1-sö könyve' 4-töl 14-dik fejezetében — olly tehetség, melly által ér­zéki és gondolható tárgyakat minden tekintetben egymás­nak ellenében tehetünk, melly munka által, mivel a' dol­gok ellen h­arczoló okok egyensúlyban vannak, elsőben ítélet felfüggesztésre, azután egy kedvűségre jutunk. — — egyensúlynak nevezem az okoknak egyenlő igényét, a' hi­telességre; mennyiben a' két szemközt álló okok közül egyik sem bírhat bennünket arra, hogy vagy mint igaz­nak mellé álljunk, vagy azt, mint igaztalant félrevessük. Egykedvűség pedig nem egyéb, mint lelkünknek háborít­tatlan nyugalma, és a' kínzó nyugtalanságtóli szabadúlá­sa.­­ — Azon fő elv, mellyre skepsis, mint alapra tá­maszkodik az; minden okalapnak más egyensulya áll át­ellenében: nyilván ez bír minket arra, hogy semmi véle­mény — dogma — mellett ne nyilatkozzunk. Némellyek a' vélemény alatt értenek igaznak állítását valamelly lát-

Next