Új Tükör, 1989. október-december (26. évfolyam, 40-53. szám)

1989-12-17 / 51. szám

NAPBARNÍTOTT arccal érke­zett haza a minap Kubából Csenterics Ágnes, a televízió rendezője. Nem csoda! A távoli szigetországban most van nyár... - Az intervíziós országok ze­nés műsorokkal foglalkozó ta­nácskozásán vettem részt, és ez szerencsés lehetőséget nyújtott arra, hogy találkozzam régi ku­bai barátaimmal, a havannai te­levízió kooprodukciós osztályá­nak munkatársaival. Ugyanis szeretném tévéfilmre venni Rolf Hochhuth Egy vadász halála cí­mű monodrámáját, ezúttal is Bessenyei Ferenccel, aki évek­kel ezelőtt is ezt a szerepet ala­kította a Madách Kamaraszín­házban. Bár Hemingway utolsó óráit - mert erről szól a dráma, mintegy visszatekintve gazdag életútjára - nem kedvelt kubai lakó- és halászhelyein töltötte, úgy gondolom, hogy a szépen felújított ház, amely ma múze­um - méltó keretet biztosíthat a játékhoz. - S miért járt a nyáron Spa­nyolországban ? - Nem kifejezetten kulturális okok miatt, bár a divat alakulá­sa, alkalmazása ugyancsak nem mellőzheti a kulturáltságot. A Módi című műsorom nyári szá­mára forgattunk Barcelonában, az ottani vásár nyújtotta lehető­séget felhasználva. Fantaszti­kus volt látni a spanyol építé­szet remekeit, a Gaudi alkotta építészeti csodákat! És ha már csodát említettem, logikusan emlegethetem szöuli utazáso­mat. Ezúttal az Operaház balett­együttesét kísértük el. Az ott készült felvételek abba a portré-­ ­ Újra Kass... Kass János grafikusművész ala­kította ki lapunk ősének, a (régi) Tükörnek fejléceit, emblémáit, tipográfiai arculatát. A szegedi galériájának megnyitása óta el­telt három évben ugyanígy érezhető jelenléte és keze nyo­ma a város képzőművészeti éle­tében. A legutóbbi tárlaton, mi­­­kor a Faludy György Test és lé­lek című műfordításkötetéhez készült Kass-illusztrációkat mu­tatták be, akkora tömeg roha­mozta meg a kiállítótermet, hogy a helybéli hatóságok azt hitték, tüntetnek... - Számíthatunk-e a jövőben hasonló izgalmakra? - Ha nem a „tüntetések", ha­nem a galériában zajló esemé­nyek izgalmaira gondol, akkor elsőként azokat az illusztráció-o­kat említeném, amelyeket Határ­­ Győző reneszánsz hangvételű drámakötetéhez, a Golghelo­­ghihoz készítettem. Ritka és szerencsés történelmi pillanat, hogy a kiállítás megnyitóján az író is személyesen megjelenhe­tett. De már készülünk arra a „nyitott napra", amikor Szeged város polgárainak megmutatjuk filmbe illeszkednek, amelyet egy éve kezdtünk forgatni Keve­­házi Gáborról, aki időközben lett a balett-társulat igazgatója. Szöulban igazán volt alkalmunk az ősit és az abszolút mait - számunkra valószínűleg a hol­­naputánt - látni. Tapasztalata­inknak egy részét már láthatták a tévénézők, csak éppen azt nem, hogy ehhez rendkívüli se­gítségre szorultunk. A Béta ka­merák - a többi kézi felvevők­höz hasonlóan - akkumulátorral működnek és­­ ez jellemző a Magyar Televízió műszaki álla­potára­­, az általunk kivitt töltők nem gerjesztettek elegendő fe­szültséget. Ott álltunk és végig­futott az agyunkon: mit te­gyünk? A víz is kivert annak gondolatára, hogy hiába tettük meg a tízezernél is több kilomé­tert. Koreai kísérőink - megis­merkedve bánatunkkal - kap­csolatba léptek az ottani Sam­sung céggel. Biztos, ami biztos, elvittük magunkkal mintának a lerobbant akkumulátort. Ez ott lapult mindvégig Bodó János az újjávarázsolt és hamarosan megnyíló régi nagy szállodát... -A Hungária Szállót, amely évekig gazdátlanul omladozott? - Igen, de ez a jövőben Kass Szállodaként fog működni. - Nem is tudtam, hogy ön szállodatulajdonos. - Erről szó sincs. Igaz, a régi postakocsik útvonalán a Kass családnak sok fogadója volt. Ezt a szállodát még a nagyapám építtette száz esztendővel ez­operatőr kollégám zsebében, mert nemcsak keleti udvarias­sággal fogadtak bennünket, de jóformán még a narancsdzsúszt sem ihattuk meg, már a kezünk­ben volt két aksi, méghozzá a miénkhez képest kétszeres tel­jesítményű. - Itthon sem jutott sok idő a pihenésre - folytatta Csenterics Ágnes. - A két évvel ezelőtt be­mutatott Budapest-show foly­tatásaként, a veszprémi tévéné­zők biztatására is, leforgattuk a Balaton-show-t, olyan kiválósá­gokkal, mint Tokodi Ilona, Pitti Katalin, Gulyás Dénes, Besse­nyei Ferenc, Németh Sándor, Tóth Enikő és sokan mások. Mint az előzőből, ebből is ké­szül majd hanglemezváltozat. Végül, de nem utoljára: készü­lök annak a nagyszabású gála­műsornak a megrendezésére, amelyre 1990 nyarán, a veszpré­mi tévészemle 20. évfordulója alkalmából kerül sor az ottani Petőfi Színházban, hazai és kül­földi sztárokkal, igazi meglepe­tésekkel. GARAI előtt. Úgy terveztük, hogy de­cember 6-án kinyitjuk az épület kapuit, a galériában pedig kiál­lítjuk a tervrajzokat és a doku­mentumokat. Én a belső terek megfogalmazásában veszek részt. Szeretném, ha sikerülne átmenteni régi atmoszféráját, bensőséges hangulatát úgy, ahogy az még sokak emlékeze­tében él... STARK R. LÁSZLÓ icenBugr 44 □ Mivel foglalkozik, mik a tervei? Gárdos Péter filmrendező: - Mire ez az interjú megjele­nik, már javában játsszák Jev­­genyij Svarc Hókirálynő című, Andersen-meséből készült da­rabját, amely első színházi ren­dezésem. Izgalommal várom a bemutatót, s nagyon örülök, hogy egy ilyen filozofikus, para­bolának és mesének egyaránt tekinthető, varázslatos komédi­át állíthattam színpadra. A szí­nészek többsége fiatal, a négy szerepet is alakító Pápai Erika kivételével valamennyien az Arany János Színház művészei. Már régóta dédelgetett álmom egy olyan totális színház megte­remtése, ahol a balettől a film­vetítésen át a pantomimig min­den együtt van. Erre teszünk most kísérletet itt, a Pataky Ist­ván Művelődési Központban. - Esténként moziba járok, hogy lássam, vajon hogyan fo­gadja a közönség A hecc című, nemrég bemutatott filmemet. Eddigi tapasztalataim jók, a né­zők együtt sírnak-nevetnek a filmmel. A Hunnia Filmstúdió elfogadta Tóth Zsuzsa ötletéből Osvát Andrással közösen írt filmnovellámat, a Ködkürtöt. A felnőtteknek szóló romantikus mese hétéves kislány hőse ka­rácsonyra biciklit szeretne kap­ni a Télapótól. Ki is szemel ma­gának egy áruházi Télapót, aki­ről azonban kiderül, hogy sze­gény, magányos, sőt, ember­­gyűlölő. Az ő egy napjukról, két vadidegen ember találkozásáról szól e könnyes filmkomédia, amelyet jövőre kezdünk forgat­ni. Terveim között még két, egy­mástól távol, Amerikában és Magyarországon élő zsidó test­vér különös történetének a megfilmesítése is szerepel. A kissé szomorkás tragikomédia egy elképesztően szokatlan ké­réssel indul, amelyet nem árul­hatok el. Ez maradjon a film tit­ka. HOLLÓS LÁSZLÓ a vígszínház nagy sikerrel vendégszerepelt Bécsben. Kor­­niss Mihály darabját, a Körma­gyart adták elő a 100 éves fenn­állását ünneplő Volkstheater­­ben. „EMBERSZÍVEKNEK ÉNE­­ KELVE...........Ezzel a címmel rendeztek november 27-én mű­sort a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házában Szabó Miklós operaénekes nyolcvanadik szü­letésnapjára. Az idős művész, aki a Magyar Népköztársaság Érdemes Mű­vésze cím birtokosa, még ma is aktív, tevékeny részese zenei életünknek. Tanít, könyvet ír életéről, szerepeiről, sőt a Sze­gedi Szabadtéri Játékokon is fellépett még most nyáron a Tu­­randot császárjának szerepé­ben. A köszöntő műsorvezető há­zigazdája Szép Ilona és Baranyi Ferenc volt, közreműködtek többek között Bessenyei Fe­renc, Inke László, Raksányi Gel­­lért, Keleti Pál és Kibédi Ervin (Hacsek és Sajó), Németh Mari­ka és Marik Péter, Dőry József, Gencsy Sári, az idősebb és if­jabb Domahidy László, a Ma­gyar Néphadsereg ütőhangsze­res együttese, zongorán Remé­nyi József kísért. KELETI ÉVA FELVÉTELEI Zászlóbontás Révfülöpön A koalíciós idők szabad művelő­dési tevékenységét az 1948 nya­rán rendezett révfülöpi értekez­leten számolták fel. A Kós Ká­roly Céh országos kulturális egyesület 1990 februárjára gyű­lést hirdet Révfülöpre, az új sza­badművelődési gondolat zász­lóbontására. Az újjáéledő moz­galom érdekében javasolja a helyi szabadművelődési bizott­ságok megalakítását, ami az adott település állampolgárai­nak művelődési-közösségi kez­deményezéseit szolgálja. Akik részt kívánnak venni a révfülöpi találkozón, jelentkezzenek írás­ban december 20-ig a követke­ző címen: Kós Károly Céh, Bu­dapest, Kós Károly tér 10. 1192. N. G.

Next