Világgazdaság, 2007. március (39. évfolyam, 43/9560-62/9579. szám)

2007-03-30 / 62. (9579.) szám

2007. március 30., péntek VÁLLALATOK ÉS PIACOK VILÁGGAZDASÁG 17 Véget ér a BorsodChem-sztori Elképzelhető, hogy néhány év múlva visszatér a tőzsdére a vegyipari társaság JANDÓ ZOLTÁN Ma véget ér a BorsodChem (BC) több mint 11 éves tőzsdei történe­te, a részvényeinek az értékpapír­­listáról való törlésével ugyanis be­fejeződik a cég kivezetése a bör­zéről. A vegyipari vállalat egy­szerre búcsúzik a budapesti, a varsói és a londoni parkettől. A búcsú azonban korántsem biztos, hogy végleges. A céget megszerző First Chemical Holding Vagyon­kezelő Kft. (FCHV) többségi tu­lajdonosa, az Európa vezető koc­­kázatitőke-társaságának számító Permira ugyanis már tavaly nyá­ron jelezte: könnyen elképzelhe­tő, hogy néhány év múlva a BC új­ra tőzsdei társaság lesz. A BC az eddigi legnagyobb és az egyik legsikeresebb cég, amelynek a papírjait kivonják a Budapesti Értéktőzsdéről. A vegyipari vállalatot az FCHV ta­valy szeptemberi - részvényen­ként háromezer forintos - vételi ajánlata közel 230 milliárd fo­rintra értékeli. A cég papírjai­nak az árfolyama az 1996. már­cius 21-i tőzsdei bevezetés óta több mint nyolcszorosára emel­kedett. Mindeközben árbevétele majdnem ötszörösére, a nyeresé­ge pedig minttigy duplájára nőtt. A társaság papírjainak BÉT-ről való esetleges kivonása azonban 1996 óta nem most merült föl először. A vállalat tulajdonosai között az elmúlt 11 évben szinte mind­végig többségben voltak a külön­böző külföldi intézményi befek­tetők, s arra is akadt példa, hogy - igaz, csak közvetve, de - egyet­len cég kezében összpontosult a BC részvényeinek 90 százaléka. A vegyipari vállalat tulajdonosai között 2000 őszén jelent meg a BorsodChemet a tőzsdéről kiveze­tő FCHV egyik tulajdonosa, a Vienna Capital Partners (VCP) osztrák pénzügyi társaság. A VCP az Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG-n (CEOG) keresz­tül először csak a vállalat 17 szá­zalékát szerezte meg, ám 2001 végére - egy nyilvános vételi ajánlatot követően - a CEOG tulaj­donhányada 60 százalék környé­kére nőtt. Másfél évvel később rá­adásul a VCP egy másik leánya, a VCP Industrie Beteiligungen AG is megszerzett egy 25 százalékos BC-pakettet, s így az osztrák pénzügyi csoportnak 2003 tava­szán - két vállalatán keresztül - közvetve már közel 90 százalékos tulajdonhányada volt a BC-ben. Ekkor merült föl először komo­lyabban a BorsodChem tőzsdei kivezetése, ám a VCP technikai okokból a börzén tartotta a társa­ságot, majd 2004 októberében papíronként 1850 forintért túl­adott a 62,6 százalékán. Becslé­sek szerint az osztrák csoport közel félmilliárd­ dollárral kapott többet a részvénycsomagért, mint amennyit másfél évvel ko­rábban fizetett érte. A BC-papírok többsége a VCP- től más pénzügyi befektetőkhöz vándorolt; a vállalatban 2006 kö­zepére 25 százalékos részesedést szerzett például a Rahimkulov család érdekeltségébe tartozó Firthlion Limited. Magánszemé­lyek kezében még ez idő tájt is a papíroknak csak alig több mint két százaléka volt. Ekkor kezdett el érdeklődni a vegyipari cég iránt a Permira, amely tavaly júli­usban a luxemburgi bejegyzésű Kikkoluxon keresztül vételi opci­ós megállapodást kötött a BC többségi tulajdonosaival a vállalat részvényeinek 52 százalékára. A VCP és a Kikkolux kezében lévő FCHV 2006 szeptemberében tett nyilvános vételi ajánlatot a BC törzsrészvényeire, ezt a pénzügyi felügyelet novemberi jóváhagyá­sát követően, december 15-én si­keresen le is zárta. Bár a nyilvá­nos ajánlat keretében a társaság csak a papírok 89,24 százalékát szerezte meg, a dolgozói részvé­nyek februári bevonása után azonban a részesedése 93 száza­lék fölé emelkedett, így március elején megkezdődhetett a BC ki­szorítási eljárása. A BorsodChem tőzsdéről való mostani távozása azonban nem biztos, hogy végleges. Thomas Jetter, a Permira partnere koráb­ban elmondta, hogy a kockáza­­titőke-társaság általában három­öt évre tervezi a befektetéseit, ám a BC esetében elképzelhető, hogy ez az időszak némileg hosszabb lesz. A vállalat ugyanis szeretné végigvinni a vegyipari cég 2012- ig tartó beruházási programját, s feltehetőleg csak ezt követően vá­lik meg a részesedésétől.­ ­ BORSODCHEM CSOPORT Forrás: cégközlés (konszolidált, IFRS,milliárd forint) 2005 2006 Árbevétel 173,0 243,0 Üzemi eredmény 16,8 19,8 Nettó eredmény 13,8 14,6 Saját tőke 138,1 148,9 • Hosszú lej. köt. 58,2 51,1 bc-erőmű KILÁTÁS. Nem kizárt, hogy a Permira a BC-ből való kiszálláskor a tőzsdén értékesíti a válla­latot, így az is elképzelhető, hogy a BorsodChem a következő évtized elején visszatér a BÉT-re FOTÓ: VG Újabb piacokon a Kürt A terjeszkedés célkeresztjében Ázsia és a Közel-Kelet SÁGI GYÖNGYI Négy új ügyfélszolgálati irodával bővítette külföldi jelenlétét a Kürt Zrt. - jelentették be a cég tegnapi tájékoztatóján. A saját fejlesztésű információbiztonsági és adatmentési technológiájáról ismert hazai informatikai cég német és osztrák leányvállalata mellett az elmúlt hetekben Cseh­országban, Romániában, Fran­ciaországban és Szaúd-Arábiá­­ban nyitott képviseleti irodát. Utóbbi helyszín kapcsán a társa­ság fontolgatja egy közel-keleti leányvállalat alapítását is. Az osztrák és a német leány­­vállalat eddig az adatmentési technológiával képviseltette magát ezeken a piacokon, ta­valy azonban bővítette a port­foliót az informatikai biztonsá­gi üzletággal. A cégcsoport idő­közben megjelent Vietnamban és Egyiptomban is, ahol a helyi kormányok az idei év elején megvásárolták a Kürt adatmen­tési technológiáját. Ehhez a cég az előbbi helyszínen már kiépí­tette a tevékenységhez szüksé­ges tiszta terű laboratóriumot is, és felkészítette használatára a külföldi szakembereket, a másik országban egyelőre a technológi­át adta el, a laboratóriumról vár­hatóan az év hátralévő részében állapodnak meg. Az adatmentési technológiák kutatása és fejlesztése továbbra is a Kürt csoportnál zajlik. Az újonnan nyitott képviseletek a Kürt értékesítő partnereként működnek, franchise-jelleggel. Az újabb - lengyel és olasz - ügyfélszolgálati irodák nyitása már előkészítés alatt áll. A kül­földi terjeszkedés kapcsán Kmetty József vezérigazgató el­mondta, hogy az utóbbi években az erőforrások jelentős részét már erre fordítják­ lapunk kérdé­sére, hogy ez milyen mértékű, annyit felelt, hogy a csoport eredményének mintegy 40 szá­zalékát jelenti. Külföldön a portfolióból a leg­keresettebb a legális hackelés, a jogelemzés, a biztonsági oktatás és a hálózati nyomozati tevé­kenységekhez kapcsolódó termé­kek. A nemzetközi értékesítésre és az üzletfejlesztés támogatásá­ra a Kürt 2006-ban tízfős nem­zetközi csoportot hozott létre.­ ­ KÜRT ZRT. (millió forint) Forrás: cégközlés 2005 2006 Árbevétel 1109,84 1295,48 Üzemi eredmény 177,59 226,88 Adózott eredmény 248,69 233,67 Saját tőke 664,52 n. a. Hosszú lej. köt. 16,14 n. a. 4. Versenyben az Eurocom is Kiadták az első hazai vasúti vontatási engedélyt DÖNTÉS: Az Eurocom Zrt. kap­ta meg Magyarországon első íz­ben a kizárólag vasúti vontatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt - jelentette be tegnap a Magyar Vasúti Hivatal (MVH). Antal Dániel, az MVH elnöke el­mondta: a tegnap kiadott enge­dély alapján az Eurocom a jövő­ben saját mozdonyaival üzlet­szerűen vontathatja az áru- és személyszállító vasúttársaságok szerelvényeit. Hozzátette: úgy véli, az idén ez a tevékenység ke­rülhet az érdeklődés középpont­jába a hazai vasúti piacon. Sopronfalvi Zoltán, az Euro­com vezérigazgatója jelezte: a társaság új - vontatási - üzlet­ága két-három hónapon belül két mozdonnyal megkezdi a műkö­dését. Már a kezdetektől az egész ország területén szeretné­nek dolgozni, sőt a tervek sze­rint a későbbiekben tevékenysé­güket kiterjesztenék az ország­határon túlra - például Ausztriá­ra és Németországra - is. A vállalat gépparkja a cég szolgáltatásai iránti igény növe­kedésének megfelelően bővülhet a következő években. Eleinte bé­relt mozdonyokkal dolgoznak majd, de a későbbiekben valószí­nűleg saját vontatóeszközöket is vásárolnak. VG ­ Indul az MKB Hozam Expressz A tőkegarancia mellett tizenkét részvény teljesítményéből részesedhetnek a befektetők Hozam Expressz néven új, zárt végű, tőkegarantált alapot indít az MKB Alapkezelő ZRt. Az új - és a piacon jelenleg egyedül­álló - befektetési lehetőségről Dzsubák Attila, az MKB Alapke­zelő kereskedési igazgatója nyi­latkozott lapunknak. - A tőkegarantált alapok piacán gyorsan szélesedik a kínálat Magyarországon. Miben kínál újdonságot az MKB Hozam Exp­ressz? - Az eddig megjelent tőkegarantált konstrukciókhoz képest újdonságot jelent, hogy az alap futamideje ugyan 3 év, de a hozamot megha­tározó részvénykosárnak három, előre meghatározott megfigyelési pontban mutatott teljesítményétől függően az alap futamideje rövi­­debb, 1, illetve 2 év is lehet. A port­folióban szereplő részvények dina­mikus növekedése esetén ideális esetben már egy év után hozzájut­hatnak a befektetők a 20 százalé­kos, illetve két év után a 30 százalé­kos hozamhoz - ez évi 14,02 szá­zalékot jelent -, avagy a futamidő végén az egyedi részvényekből összeállított portfolió növekedésé­ből részesedhetnek.­­ A futamidő rövidülésének le­hetősége mellett megfelel-e az alap azon paramétereknek, amelyek miatt a garantált alapo­kat kedvelik a befektetők? - Az alap természetesen rendelke­zik a tőkegarantált konstrukciók összes előnyével, tehát a hagyomá­nyos banki betéteknél magasabb, a kockázatmentes befektetési eszkö­zökét jelentősen meghaladó hozam lehetőségét kínálja, mérsékelt koc­kázatvállalás mellett, hiszen a be­­fektetett tőke mindenképpen garan­tált a futamidő­ végén, még abban az esetben is ha a részvénykosár teljesítménye kedvezőtlenül alakul. - A tőkén felüli hozamot mi ge­nerálja a befektetőknek, vagyis miből áll a részvénykosár? - A Hozam Expressz alap teljesítmé­nyét meghatározó részvénykosár ti­zenkét papírból tevődik össze: a ko­sárban azonos súllyal szerepel hat részvény az európai, három-három pedig az amerikai és a hongkongi piacról. A 12 részvény között megta­lálhatóak az energia-, a gyógyszer-, a bank-,a technológiai, a kiskereske­delmi, a közmű- és telekommuniká­ciós szektorban működő vállalatok. Az ismertebb tőzsdei papírok közül szerepel a portfolióban például az Intel, a Microsoft, a HSBC, a Total, a Nokia, az E-On vagy a Sanofi- Aventis részvénye is. - Mindezek tükrében kiknek ajánlja a Hozam Expressz ala­pot? - Elsősorban a maximum három­éves befektetési időtávban gondol­kodóknak és persze azoknak, akik a kockázatmentes hozamoknál ma­gasabbat szeretnének realizálni, de extra kockázatot nem szívesen vállalnak. Az alap kitűnő befekteté­si lehetőséget nyújt azoknak is, akik tőkegarancia mellett szeretné­nek részesedni az ázsiai, amerikai és az európai részvénypiacokon el­érhető attraktív hozamból. Az alap jó választást jelenthet portfólió­­diverzifikálás céljából azoknak, akiknek még nincs részvény típusú befektetése, és alacsony kockázatú befektetésként azoknak, akik már rendelkeznek tőzsdei eszközökkel.­­ A Hozam Expressznél ötszáz­­millió forintos minimális jegyzési mennyiséget határoztak meg. Jár-e a befektetőknek valami­lyen kedvezmény, ami ösztönzi a gyors jegyzést, és ki lehet-e száll­ni idő előtt az alapból?­­ A befektetők a jegyzési időszak alatt évi 10 százalékos diszkontált árfolyamon juthatnak hozzá a be­fektetési jegyekhez, így tulajdon­képpen a 6 hetes jegyzési periódus alatt a pénzük 10 százalékkal kama­tozik az alap indulásáig. Ez, úgy gondolom, nagyban elősegítheti a befektetési kedvet. Ami a visszavál­tást illeti: tekintettel arra, hogy zárt végű alapról van szó, a befektetési jegyek visszaváltása a futamidő alatt csak a másodlagos piacon - vagyis tőzsdén keresztül - lehetséges. - Mikor, hol és milyen névérté­ken érhető el a Hozam Expressz alap? - A Hozam Expressz jegyzési pe­riódusa március 26.-tól május 4-ig tart, a befektetési jegyek névértéke pedig 10 ezer forint. Az MKB Hozam Expressz alap befektetési jegyei az MKB Bank teljes fiókháló­zatában jegyezhetők. Dzsubák Attila, az MKB Alapkezelő kereskedési igazgatója CÉGSOROK Új szálloda, rejtélyes befektető Négycsillagos szálloda nyílik egy komplex irodaberuhá­zással együtt, amelynek megnyitására 2009-ben le­het számítani - olvasható a Tourinvestment.com hon­lapján. Az egyelőre ismeret­len beruházó nemzetközi szállodaláncot keres a KIA Hotel névre keresztelt szállo­da üzemeltetésére, amely­ben száztíz szoba és hat konferenciaterem van, befo­gadóképessége háromszáz fő. A kínált éves bérleti díj 1,2 millió euró.­­ HND SABMiller: új orosz sörfőzde A világ egyik vezető sör­gyártója, a Londonban és a dél-afrikai Johannesburg­ban jegyzett SABMiller 170 millió dolláros beruházással újabb sörfőzdét kíván építe­ni Oroszországban. A Volga menti Uljanovszk mellé tele­pülő gyár kezdeti kapacitá­sát évi hárommillió hektoli­terre tervezi a többek között a Dreher Sörgyárak Zrt.-t is magában foglaló csoport,­­ VG IP-Ilim ügylet: moszkvai igenre vár Az amerikai (Memphisből irányított) International Paper és az orosz papír- és cellu­lózpiacot uraló, szentpétervá­ri központú Ilim a napokban megkérte a moszkvai ver­senyhatóság engedélyét egy 50-50 százalékos tulajdonú, június végéig megvalósuló vegyes vállalat létesítésére, a PaperAge HIRDETÉS

Next