Világgazdaság, 2007. március (39. évfolyam, 43/9560-62/9579. szám)

2007-03-30 / 62. (9579.) szám

2007. március 30., péntek VÁLLALATOK ÉS PIACOK VILÁGGAZDASÁG 17 Véget ér a BorsodChem-sztori Elképzelhető, hogy néhány év múlva visszatér a tőzsdére a vegyipari társaság JANDÓ ZOLTÁN Ma véget ér a BorsodChem (BC) több mint 11 éves tőzsdei történe­te, a részvényeinek az értékpapír­­listáról való törlésével ugyanis be­fejeződik a cég kivezetése a bör­zéről. A vegyipari vállalat egy­szerre búcsúzik a budapesti, a varsói és a londoni parkettől. A búcsú azonban korántsem biztos, hogy végleges. A céget megszerző First Chemical Holding Vagyon­kezelő Kft. (FCHV) többségi tu­lajdonosa, az Európa vezető koc­­kázatitőke-társaságának számító Permira ugyanis már tavaly nyá­ron jelezte: könnyen elképzelhe­tő, hogy néhány év múlva a BC új­ra tőzsdei társaság lesz. A BC az eddigi legnagyobb és az egyik legsikeresebb cég, amelynek a papírjait kivonják a Budapesti Értéktőzsdéről. A vegyipari vállalatot az FCHV ta­valy szeptemberi - részvényen­ként háromezer forintos - vételi ajánlata közel 230 milliárd fo­rintra értékeli. A cég papírjai­nak az árfolyama az 1996. már­cius 21-i tőzsdei bevezetés óta több mint nyolcszorosára emel­kedett. Mindeközben árbevétele majdnem ötszörösére, a nyeresé­ge pedig minffigy duplájára nőtt. A társaság papírjainak BÉT-ről való esetleges kivonása azonban 1996 óta nem most merült föl először. A vállalat tulajdonosai között az elmúlt 11 évben szinte mind­végig többségben voltak a külön­böző külföldi intézményi befek­tetők, s arra is akadt példa, hogy - igaz, csak közvetve, de - egyet­len cég kezében összpontosult a BC részvényeinek 90 százaléka. A vegyipari vállalat tulajdonosai között 2000 őszén jelent meg a BorsodChemet a tőzsdéről kiveze­tő FCHV egyik tulajdonosa, a Vienna Capital Partners (VCP) osztrák pénzügyi társaság. A VCP az Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG-n (CEOG) keresz­tül először csak a vállalat 17 szá­zalékát szerezte meg, ám 2001 végére - egy nyilvános vételi ajánlatot követően - a CEOG tulaj­donhányada 60 százalék környé­kére nőtt. Másfél évvel később rá­adásul a VCP egy másik leánya, a VCP Industrie Beteiligungen AG is megszerzett egy 25 százalékos BC-pakettet, s így az osztrák pénzügyi csoportnak 2003 tava­szán - két vállalatán keresztül ­­közvetve már közel 90 százalékos | BORSODCHEM CSOPORT Forrás: cégközlés (konszolidált, IFRS,milliárd forint) 2005 2006 Árbevétel 173,0 243,0 Üzemi eredmény 16,8 19,8 Nettó eredmény 13,8 14,6 Saját tőke 138,1 148,9 • Hosszú lej. köt.58,2 51,1 tulajdonhányada volt a BC-ben. Ekkor merült föl először komo­lyabban a BorsodChem tőzsdei kivezetése, ám a VCP technikai okokból a börzén tartotta a társa­ságot, majd 2004 októberében papíronként 1850 forintért túl­adott a 62,6 százalékán. Becslé­sek szerint az osztrák csoport közel félmilliárdi dollárral kapott bc-erőmu többet a részvénycsomagért, mint amennyit másfél évvel ko­rábban fizetett érte. A BC-papírok többsége a VCP- től más pénzügyi befektetőkhöz vándorolt; a vállalatban 2006 kö­zepére 25 százalékos részesedést szerzett például a Rahimkulov család érdekeltségébe tartozó Firthlion Limited. Magánszemé­lyek kezében még ez idő tájt is a papíroknak csak alig több mint két százaléka volt. Ekkor kezdett el érdeklődni a vegyipari cég iránt a Permira, amely tavaly júli­usban a luxemburgi bejegyzésű Kikkoluxon keresztül vételi opci­ós megállapodást kötött a BC többségi tulajdonosaival a vállalat részvényeinek 52 százalékára. A KILÁTÁS. Nem kizárt, hogy a Permira a BC-böl való kiszálláskor a tőzsdén értékesíti a válla­latot, így az is elképzelhető, hogy a BorsodChem a következő évtized elején visszatér a BÉT-re FOTÓ: VG VCP és a Kikkolux kezében lévő FCHV 2006 szeptemberében tett nyilvános vételi ajánlatot a BC törzsrészvényeire, ezt a pénzügyi felügyelet novemberi jóváhagyá­sát követően, december 15-én si­keresen le is zárta. Bár a nyilvá­nos ajánlat keretében a társaság csak a papírok 89,24 százalékát szerezte meg, a dolgozói részvé­nyek februári bevonása után azonban a részesedése 93 száza­lék fölé emelkedett, így március elején megkezdődhetett a BC ki­szorítási eljárása. A BorsodChem tőzsdéről való mostani távozása azonban nem biztos, hogy végleges. Thomas letter, a Permira partnere koráb­ban elmondta, hogy a kockáza­­titőke-társaság általában három­öt évre tervezi a befektetéseit, ám a BC esetében elképzelhető, hogy ez az időszak némileg hosszabb lesz. A vállalat ugyanis szeretné végigvinni a vegyipari cég 2012- ig tartó beruházási programját, s feltehetőleg csak ezt követően vá­lik meg a részesedésétől. CÉGSOROK Új szálloda, rejtélyes befektető Négycsillagos szálloda nyílik egy komplex irodaberuhá­zással együtt, amelynek megnyitására 2009-ben le­het számítani - olvasható a Tourinvestment.com hon­lapján. Az egyelőre ismeret­len beruházó nemzetközi szállodaláncot keres a K1A Hotel névre keresztelt szállo­da üzemeltetésére, amely­ben száztíz szoba és hat konferenciaterem van, befo­gadóképessége háromszáz fő. A kínált éves bérleti díj 1,2 millió euró. i HND SABMiller: új orosz serfőzde A világ egyik vezető sör­gyártója, a Londonban és a dél-afrikai Johannesburg­ban jegyzett SABMiller 170 millió dolláros beruházással újabb serfőzdét kíván építe­ni Oroszországban. A Volga menti Uljanovszk mellé tele­pülő gyár kezdeti kapacitá­sát évi hárommillió hektoli­terre tervezi a többek között a Dreher Sörgyárak Zrt.-t is magában foglaló csoport, i VG IP-llim ügylet: moszkvai igenre vár Az amerikai (Memphísből irányított) International Paper és az orosz papír- és cellu­lózpiacot uraló, szentpétervá­ri központú Ilim a napokban megkérte a moszkvai ver­senyhatóság engedélyét egy 50-50 százalékos tulajdonú, június végéig megvalósuló vegyes vállalat létesítésére, h PaperAge Újabb piacokon a Kürt A terjeszkedés célkeresztjében Ázsia és a Közel-Kelet SÁGI GYÖNGYI Négy új ügyfélszolgálati irodával bővítette külföldi jelenlétét a Kürt Zrt. - jelentették be a cég tegnapi tájékoztatóján. A saját fejlesztésű információbiztonsági és adatmentési technológiájáról ismert hazai informatikai cég német és osztrák leányvállalata mellett az elmúlt hetekben Cseh­országban, Romániában, Fran­ciaországban és Szaúd-Arábiá­­ban nyitott képviseleti irodát. Utóbbi helyszín kapcsán a társa­ság fontolgatja egy közel-keleti leányvállalat alapítását is. Az osztrák és a német leány­­vállalat eddig az adatmentési technológiával képviseltette magát ezeken a piacokon, ta­valy azonban bővítette a port­foliót az informatikai biztonsá­gi üzletággal. A cégcsoport idő­közben megjelent Vietnamban és Egyiptomban is, ahol a helyi kormányok az idei év elején megvásárolták a Kürt adatmen­tési technológiáját. Ehhez a cég az előbbi helyszínen már kiépí­tette a tevékenységhez szüksé­ges tiszta terű laboratóriumot is, és felkészítette használatára a külföldi szakembereket, a másik országban egyelőre a technológi­át adta el, a laboratóriumról vár­hatóan az év hátralévő részében állapodnak meg. Az adatmentési technológiák kutatása és fejlesztése továbbra | KÜRT ZRT. (millió forint) Forrás: cégközlés 2005 2006 Árbevétel 1109,841295,48 Üzemi eredmény 177,59 226,88 Adózott eredmény248,69 233,67 Saját tőke 664,52 n. a. Hosszú lej. köt.16,14 n. a. is a Kürt csoportnál zajlik. Az újonnan nyitott képviseletek a Kürt értékesítő partnereként működnek, franchise-jelleggel. Az újabb - lengyel és olasz ­­ügyfélszolgálati irodák nyitása már előkészítés alatt áll. A kül­földi terjeszkedés kapcsán Kmetty József vezérigazgató el­mondta, hogy az utóbbi években az erőforrások jelentős részét már erre fordítják; lapunk kérdé­sére, hogy ez milyen mértékű, annyit felelt, hogy a csoport eredményének mintegy 40 szá­zalékát jelenti. Külföldön a portfolióból a leg­keresettebb a legális hackelés, a logelemzés, a biztonsági oktatás és a hálózati nyomozati tevé­kenységekhez kapcsolódó termé­kek. A nemzetközi értékesítésre és az üzletfejlesztés támogatásá­ra a Kürt 2006-ban tízfős nem­zetközi csoportot hozott létre. Versenyben az Eurocom is Kiadták az első hazai vasúti vontatási engedélyt DÖNTÉS. Az Eurocom Zrt. kap­ta meg Magyarországon első íz­ben a kizárólag vasúti vontatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt - jelentette be tegnap a Magyar Vasúti Hivatal (MVH). Antal Dániel, az MVH elnöke el­mondta: a tegnap kiadott enge­dély alapján az Eurocom a jövő­ben saját mozdonyaival üzlet­szerűen vontathatja az áru- és személyszállító vasúttársaságok szerelvényeit. Hozzátette: úgy véli, az idén ez a tevékenység ke­rülhet az érdeklődés középpont­jába a hazai vasúti piacon. Sopronfalvi Zoltán, az Euro­com vezérigazgatója jelezte: a társaság új - vontatási - üzlet­ága két-három hónapon belül két mozdonnyal megkezdi a műkö­dését. Már a kezdetektől az egész ország területén szeretné­nek dolgozni, sőt a tervek sze­rint a későbbiekben tevékenysé­güket kiterjesztenék az ország­határon túlra - például Ausztriá­ra és Németországra - is. A vállalat gépparkja a cég szolgáltatásai iránti igény növe­kedésének megfelelően bővülhet a következő években. Eleinte bé­relt mozdonyokkal dolgoznak majd, de a későbbiekben valószí­nűleg saját vontatóeszközöket is vásárolnak. VG HIRDETÉS Indul az MKB Hozam Expressz A tőkegarancia mellett tizenkét részvény teljesítményéből részesedhetnek a befektetők Hozam Expressz néven új, zárt végű, tőkegarantált alapot indít az MKB Alapkezelő ZRt. Az új- és a piacon jelenleg egyedül­álló - befektetési lehetőségről Dzsubák Attila, az MKB Alapke­zelő kereskedési igazgatója nyi­latkozott lapunknak.- A tökegarantált alapok piacán gyorsan szélesedik a kínálat Magyarországon. Miben kínál újdonságot az MKB Hozam Exp­ressz?- Az eddig megjelent tőkegarantált konstrukciókhoz képest újdonságot jelent, hogy az alap futamideje ugyan 3 év, de a hozamot megha­tározó részvénykosárnak három, előre meghatározott megfigyelési pontban mutatott teljesítményétől függően az alap futamideje rövi­­debb; 1, illetve 2 év is lehet. A port­folióban szereplő részvények dina­mikus növekedése esetén ideális esetben már egy év után hozzájut­hatnak a befektetők a 20 százalé­kos, illetve két év után a 30 százalé­kos hozamhoz - ez évi 14,02 szá­zalékot jelent -, avagy a futamidő végén az egyedi részvényekből összeállított portfoóió növekedésé­ből részesedhetnek.- A futamidő rövidülésének le­hetősége mellett megfelel-e az alap azon paramétereknek, amelyek miatt a garantált alapo­kat kedvelik a befektetők?- Az alap természetesen rendelke­zik a tökegarantált konstrukciók összes előnyével, tehát a hagyomá­nyos banki betéteknél magasabb, a kockázatmentes befektetési eszkö­zökét jelentősen meghaladó hozam lehetőségét kínálja, mérsékelt koc­kázatvállalás mellett, hiszen a be­­fektetetttőke mindenképpen garan­tált a futamidő.végén, még abban Dzsubák Attila, az MKB Alapkezelő kereskedési igazgatója az esetben is ha a részvénykosár teljesítménye kedvezőtlenül alakul.- A tökén felüli hozamot mi ge­nerálja a befektetőknek, vagyis miből áll a részvénykosár?- A Hozam Expressz alap teljesítmé­nyét meghatározó részvénykosár ti­zenkét papírból tevődik össze: a ko­sárban azonos súllyal szerepel hat részvény az európai, három-három pedig az amerikai és a hongkongi piacról. A12 részvény között megta­lálhatóak az energia-, a gyógyszer-, a bank-,a technológiai, a kiskereske­delmi, a közmű- és telekommuniká­ciós szektorban működő vállalatok. Az ismertebb tőzsdei papírok közül szerepel a portfolióban például az Intel, a Microsoft, a HSBC, a Total, a Nokia, az E-On vagy a Sanofi- Aventis részvénye is.- Mindezek tükrében kiknek ajánlja a Hozam Expressz ala­pot?- Elsősorban a maximum három­éves befektetési időtávban gondol­kodóknak és persze azoknak, akik a kockázatmentes hozamoknál ma­gasabbat szeretnének realizálni, de extra kockázatot nem szívesen vállalnak. Az alap kitűnő befekteté­si lehetőséget nyújt azoknak is, akik tőkegarancia mellett szeretné­nek részesedni az ázsiai, amerikai és az európai részvénypiacokon el­érhető attraktív hozamból. Az alap jó választást jelenthet portfólió­­diverzifikálás céljából azoknak, akiknek még nincs részvény típusú befektetése, és alacsony kockázatú befektetésként azoknak, akik már rendelkeznek tőzsdei eszközökkel.- A Hozam Expressznél ötszáz­­millió forintos minimális jegyzési mennyiséget határoztak meg. Jár-e a befektetőknek valami­lyen kedvezmény, ami ösztönzi a gyors jegyzést, és ki lehet-e száll­ni idő előtt az alapból?- A befektetők a jegyzési időszak alatt évi 10 százalékos diszkontált árfolyamon juthatnak hozzá a be­fektetési jegyekhez, így tulajdon­képpen a 6 hetes jegyzési periódus alatt a pénzük 10 százalékkal kama­tozik az alap indulásáig. Ez, úgy gondolom, nagyban elősegítheti a befektetési kedvet. Ami a visszavál­tást illeti: tekintettel arra, hogy zárt végű alapról van szó, a befektetési jegyek visszaváltása a futamidő alatt csak a másodlagos piacon - vagyis tőzsdén keresztül - lehetséges.- Mikor, hol és milyen névérté­ken érhető el a Hozam Expressz alap?- A Hozam Expressz jegyzési pe­riódusa március 26.-tól május 4-ig tart, a befektetési jegyek névértéke pedig 10 ezer forint. Az MKB Hozam Expressz alap befektetési jegyei az MKB Bank teljes fiókháló­zatában jegyezhetők. 4. T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék